Ketotifen کتوتیفن


مکانیزم اثر: یک‌ داروی‌ ضدهیستامین‌باخواص‌ ضد آنافیلاکسی‌ است‌
فارماکونتیک: از راه‌ خوراکی‌ به‌خوبی‌جذب‌ می‌شود و اثرش‌ تا 12 ساعت‌ باقی‌می‌ماند. شروع‌ اثر پیشگیری‌کننده‌ داروآهسته‌ می‌باشد. برای‌ رسیدن‌ به‌بیشینه‌ اثردارویی‌ 6ـ4 هفته‌ زمان‌ لازم‌ است‌.
مواردمصرف: کتوتیفن‌ برای‌ پیشگیری‌ ازآسم‌ به‌کار می‌رود.
مقدارمصرف: بزرگسالان‌: یک‌ میلی‌گرم‌ از دارو دو باردر روز همراه‌ باغذا تجویز می‌شود. درصورت‌ لزوم‌ مقدار دارو تا دو میلی‌گرم‌ دوبار در روز افزایش‌ می‌یابد. در بیماران‌حساس‌ به‌اثر تسکین‌ دهنده‌، در ابتدا 1ـ 0/5میلی‌گرم‌ به‌هنگام‌ شب‌ تجویز می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ درمان‌ با داروی‌ قبلی‌ضدهیستامین‌ حداقل‌ باید تا دو هفته‌ پس‌ ازشروع‌ مصرف‌ کتوتیفن‌ ادامه‌ یابد.
2 ـ خواب‌ آلودگی‌ ناشی‌ از مصرف‌ این‌دارو ممکن‌ است‌ مهارت‌های‌ فردی‌ از قبیل‌توانایی‌ رانندگی‌ را تحت‌ تأثیر قرار دهد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌ داروبا آنتی‌بیوتیک‌های‌ خوراکی‌ ممکن‌ است‌باعث‌ کاهش‌ تعداد ترومبوسیت‌ها شود.
عوارض جانبی: خواب‌آلودگی‌ و تسکین‌شایع‌ترین‌ عوارض‌ مصرف‌ دارو هستندکه‌ چنانچه‌ شدت‌ آنها با ادامه‌ مصرف‌ کم‌نشود، ممکن‌ است‌ کاهش‌ مقدار یا قطع‌مصرف‌ دارو ضروری‌ باشد.
نکات قابل توصیه:1 ـ برای‌ کاهش‌ تحریک‌گوارشی‌، دارو با غذا مصرف‌ شود.
2 ـ در صورت‌ بروز خواب‌آلودگی‌، احتیاطلازم‌ معمول‌ گردد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation