Erythropoetin:epoetin-اریتروپویتین


مکانیزم اثر: این‌ دارو با تحریک‌گیرنده‌های‌ خود در سلول‌های‌ مادر مولدگویچه‌های‌ قرمز در مغز استخوان‌، تکثیر وتمایز اریتروئیدها را تحریک‌ می‌کند.
فارماکونتیک: پس‌ از تزریق‌ وریدی‌ به‌بیماران‌ دارای‌ نارسایی‌ کلیوی‌، نیمه‌ عمردارو حدود 6 ـ 4 ساعت‌ می‌باشد. بخش‌ناچیزی‌ از دارو در گویچه‌های‌ قرمز واندکی‌ نیز در کبد متابولیزه‌ و بخشی‌ ازطریق‌ کلیه‌ها دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: اریتروپویتین‌ برای‌ درمان‌کم‌ خونی‌ ناشی‌ از فقدان‌ اریتروپویتین‌ درنارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌ بکار می‌رود.
مقدارمصرف: اریتروپویتین‌ به‌ دو شکل‌اپویتین‌ آلفا و بتا موجود است‌. هر چند اثربخشی‌ بالینی‌ این‌ دو شکل‌ یکسان‌ است‌، امامقدار مصرف‌ آنها متفاوت‌ است‌.
الف‌ ـ اپویتین‌ آلفا
کم‌ خونی‌ ناشی‌ از نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌در بیماران‌ تحت‌ همودیالیز:
بزرگسالان‌: از راه‌ تزریق‌ زیرجلدی‌ یاتزریق‌ داخل‌ وریدی‌ در ابتدا units/kg 50سه‌ بار در هفته‌ که‌ براساس‌ پاسخ‌ ایجادشده‌ هر 4 هفته‌ units/kg 25 به‌ مقدار قبلی‌افزوده‌ می‌شود. اگر میزان‌ افزایش‌هموگلوبین‌ از حد 2g/100ml در ماه‌ تجاوزکرد، باید دفعات‌ تجویز دارو به‌ 2 بار درهفته‌ کاهش‌ یابد. حداکثر مقدار مصرف‌units/kg 600 در هفته‌ و در 3 مقدار منقسم‌می‌باشد. مقدار تجویز نگهدارنده‌ (وقتی‌غلظت‌ هموگلوبین‌ به‌ g/100ml 12 ـ 10رسید) units/kg 300 ـ 100 در هفته‌ است‌ که‌در 3 ـ 2 مقدار منقسم‌ مصرف‌ می‌شود.
کودکان‌ (فقط از راه‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌):مقدار مصرف‌ اولیه‌ مشابه‌ بزرگسالان‌است‌، ولی‌ مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ (وقتی‌غلظت‌ هموگلوبین‌ به‌ g/100ml 11 ـ 9/5رسید) در کودکان‌ با وزن‌ کمتر از 10کیلوگرم‌، units/kg 150 ـ 75، سه‌ بار درهفته‌، کودکان‌ با وزن‌ بین‌ 30 ـ 10 کیلوگرم‌،units/kg 150 ـ 60، سه‌ بار در هفته‌، وکودکان‌ با وزن‌ بیش‌ از 30 کیلوگرم‌،units/kg 100 ـ 30، سه‌ بار در هفته‌می‌باشد.
کم‌ خونی‌ ناشی‌ از نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌در بیماران‌ بزرگسال‌ تحت‌ دیالیز صفاقی‌:
از راه‌ تزریق‌ زیرجلدی‌ یا تزریق‌ داخل‌وریدی‌ در ابتدا units/kg 50 دوبار در هفته‌که‌ براساس‌ پاسخ‌ ایجاد شده‌ هر 4 هفته‌units/kg 25 به‌ مقدار قبلی‌ افزوده‌ می‌شود.مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ (وقتی‌ غلظت‌هموگلوبین‌ به‌ ml kg/100 12 ـ 10 رسید)units/kg 100 ـ 50 در هفته‌، در دو مقدارمساوی‌ و منقسم‌ می‌باشد.
کم‌ خونی‌ علامتی‌ شدید با منشاء کلیوی‌ دربیماران‌ بزرگسالی‌ که‌ هنوز تحت‌ دیالیزقرار نگرفته‌اند:
ترجیحاً از راه‌ تزریق‌ زیر جلدی‌ در ابتداunits/kg 50 و 3 بار در هفته‌ که‌ براساس‌پاسخ‌ ایجاد شده‌ هر 4 هفته‌ units/kg 25 به‌مقدار قبلی‌ افزوده‌ می‌شود. حداکثر مقدارتجویز units/kg 600 در هفته‌
در 3 مقدار منقسم‌ می‌باشد. مقدار مصرف‌نگهدارنده‌ (وقتی‌ غلظت‌ هموگلوبین‌ به‌
12 g/100mlـ10 رسید) units/kg 300 ـ 50در هفته‌ است‌ که‌ در 3 مقدار منقسم‌ توصیه‌می‌شود.
کم‌ خونی‌ در بیماران‌ بزرگسالی‌ که‌ داروهای‌شیمی‌ درمانی‌ حاوی‌ پلاتین‌ دریافت‌ می‌کنند:
از راه‌ تزریق‌ زیر جلدی‌ ابتدا
150 units/kg و 3 بار در هفته‌ و در صورتی‌که‌ پاسخ‌ کافی‌ ایجاد نشد (از نظر میزان‌هموگلوبین‌ یا تعداد لکوسیت‌ها) بعد از 4هفته‌ تا 300 units/kg و 3 بار در هفته‌افزایش‌ می‌یابد. در صورتی‌ که‌ با این‌ مقدارپاسخ‌ کافی‌ ایجاد نشد، تجویز دارو متوقف‌می‌گردد. اگر میزان‌ افزایش‌ هموگلوبین‌ ازحد ml g/100 2 در ماه‌ تجاوز کرد،
باید مقدار تجویز دارو 50 ـ 25% کاهش‌یابد. در صورتی‌ که‌ میزان‌ هموگلوبین‌ از14g/100ml بیشتر شد، مصرف‌ دارو بایدقطع‌ شود، تا زمانی‌ که‌ دوباره‌ میزان‌هموگلوبین‌ به‌ حد 12g/100 ml برسد که‌ ازاین‌ به‌ بعد تجویز دارو به‌ میزان‌ 25% مقدارقبلی‌، دوباره‌ آغاز می‌شود. تا یکماه‌ پس‌ ازاتمام‌ شیمی‌ درمانی‌، باید تجویز اپویتین‌ادامه‌ یابد.
قبل‌ از جراحی‌های‌ بزرگ‌ که‌ نیاز به‌ خون‌زیادی‌ دارند:
از راه‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ به‌ میزان‌units/kg 600، دوبار در هفته‌ و بمدت‌ 3هفته‌ تجویز می‌شود.
ب‌ ـ اپویتین‌ بتا
کم‌ خونی‌ ناشی‌ از نارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌در بیماران‌ دیالیزی‌ و کم‌ خونی‌ علامتی‌ بامنشاء کلیوی‌ در بزرگسالان‌ و کودکانی‌ که‌هنوز تحت‌ دیالیز نیستند:
از راه‌ تزریق‌ زیرجلدی‌ در ابتدا
20 units/kg، سه‌ بار در هفته‌ و بمدت‌ 4 هفته‌که‌ براساس‌ پاسخ‌ ایجاد شده‌، هر ماه‌
60 units/kg به‌ مقدار قبلی‌ افزوده‌ می‌شود.در مورد مقدار مصرف‌ نگهدارنده‌ (وقتی‌میزان‌ هموگلوبین‌ به‌ ml 100 g/ 12 ـ 10رسید، در ابتدا باید مقدار مصرف‌ قبلی‌دارو را به‌ نصف‌ کاهش‌ داد و سپس‌براساس‌ پاسخ‌ ایجاد شده‌ در فواصل‌ 2 ـ 1هفته‌ای‌ مقدار دارو را تنظیم‌ کرد. بیشینه‌ ازمقدار مصرف‌ 720units/kg در هفته‌ است‌.
از راه‌ تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ (یا انفوزیون‌وریدی‌ کوتاه‌ مدت‌) در ابتدا units/kg 40،سه‌ بار در هفته‌ و بمدت‌ 4 هفته‌، در صورتی‌که‌ افزایش‌ در میزان‌ اولیه‌ هموگلوبین‌ کمتراز ml 100 / g 1 بود، هر ماه‌ به‌ مقدار قبلی‌افزوده‌ می‌شود تا مقدار نهایی‌ به‌ units/kg80 و سه‌ بار در هفته‌ برسد. سپس‌ درصورت‌ نیاز، هر ماه‌ units/kg 20 به‌ این‌مقدار می‌توان‌ افزود. در مورد مقدارمصرف‌ نگهدارنده‌ (وقتی‌ میزان‌هموگلوبین‌ به‌ ml 100 / g 12 ـ 10 رسید)،در ابتدا باید مقدار مصرف‌ قبلی‌ دارو را به‌نصف‌ کاهش‌ داد و سپس‌ براساس‌ پاسخ‌ایجاد شده‌ در فواصل‌ 2 ـ 1 هفته‌ای‌ مقداردارو را تنظیم‌ کرد.
حداکثر مقدار مصرف‌ دارو چه‌ از راه‌تزریق‌ داخل‌ وریدی‌ نیز 720 units/kg درهفته‌ می‌باشد.
برای‌ پیشگیری‌ از بروز کم‌ خونی‌ درنوزادان‌ نارس‌ با وزن‌ kg 1/5 ـ 0/75 که‌زودتر از 34 هفتگی‌ بدنیا آمده‌اند. به‌صورت‌ تزریق‌ زیر جلدی‌ به‌ مقدار250units/kg سه‌ بار در هفته‌ تجویزمی‌شود که‌ بهتر است‌ مصرف‌ این‌ مقدارطی‌ 3 روز بعد از تولد آغاز و به‌ مدت‌ 6 هفته‌ادامه‌ یابد.
برای‌ درمان‌ کم‌ خونی‌ همراه‌ با تومورهای‌سفت‌ در بزرگسالانی‌ که‌ تحت‌ شیمی‌درمانی‌ با ترکیبات‌ پلاتین‌ هستند، ابتدامقدار 450untis/kg در هفته‌ به‌صورت‌ زیرجلدی‌ و در مقادیر منقسم‌ تزریق‌ می‌شودکه‌ در صورت‌ عدم‌ افزایش‌ هموگلوبین‌ پس‌از 4 هفته‌ این‌ مقدار تا دو برابر افزایش‌می‌یابد. در صورت‌ افزایش‌ هموگلوبین‌ به‌مقدار 2g/ml در ماه‌ مقدار مصرف‌ به‌ نصف‌کاهش‌ یابد.
در صورتی‌ که‌ مقدار هموگلوبین‌ از g/ml14تجاوز کرد، درمان‌ باید قطع‌ شود تاهموگلوبین‌ به‌ 12g/ml کاهش‌ یابد، آنگاه‌درمان‌ با نصف‌ مقدار قبلی‌ ادامه‌ داده‌ شود.این‌ درمان‌ باید تا 3 هفته‌ بعد از شیمی‌درمانی‌ ادامه‌ یابد.
موارد منع‌ مصرف‌: این‌ دارو در مبتلایان‌ به‌لوسمی‌ اریتروئید و زیادی‌ کنترل‌ نشده‌فشار خون‌ نباید مصرف‌ شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ در صورت‌ ابتلای‌ بیمار به‌بیماری‌ ایسکمیک‌ عروقی‌، ترومبوسیتوز،سابقه‌ تشنج‌، بیماری‌های‌ بدخیم‌ ونارسایی‌ مزمن‌ کبدی‌ باید با احتیاطمصرف‌ شود.
2 ـ قبل‌ و در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو، فشارخون‌، هموگلوبین‌ و الکترولیت‌ها باید دقیقاکنترل‌ شوند.
3 ـ سایر عوامل‌ ایجاد کننده‌ کم‌خونی‌ درنارسایی‌ مزمن‌ کلیوی‌ مثل‌ کمبود آهن‌یافولات‌ یا ویتامین‌ B12 باید تصحیح‌شوند.
4 ـ در صورتی‌ که‌ در هنگام‌ مصرف‌ دارو،درد مداوم‌ شبه‌ میگرنی‌ بروز کرد، علامت‌افزایش‌ شدید و ناگهانی‌ فشار خون‌می‌باشد.
5 ـ این‌ دارو ممکن‌ است‌ مقدار مورد نیازهپارین‌ را افزایش‌ دهد.
6 ـ وجود همزمان‌ عفونت‌ها یا بیماریهای‌التهابی‌ ممکن‌ است‌ موجب‌ تغییر پاسخ‌درمانی‌ به‌ این‌ دارو شود.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:در صورت‌ مصرف‌همزمان‌ این‌ دارو با داروهای‌ مهار کننده‌آنزیم‌ مبدل‌ آنژیوتانسین‌ یا تجویز آن‌ درافرادی‌ که‌ کلیرانس‌ پتاسیم‌ آنان‌ کاهش‌یافته‌، خطر بروز زیادی‌ پتاسیم‌ خون‌افزایش‌ می‌یابد. این‌ دارو با بالا بردن‌ غلظت‌هموگلوبین‌، اثر داروهای‌ موثر در آنژین‌صدری‌ را افزایش‌ می‌دهد.
عوارض جانبی: عوارض‌ این‌ دارو عبارتنداز افزایش‌ فشار خون‌ یا بیشتر شدن‌ آن‌بصورت‌ وابسته‌ به‌ مقدار مصرف‌، افزایش‌میزان‌ پلاکت‌ها بصورت‌ وابسته‌ به‌ مقدارمصرف‌ که‌ با ادامه‌ درمان‌ برگشت‌پذیراست‌، علائم‌ شبه‌ آنفلونزا و آنافیلاکسی‌.
نکات قابل توصیه: 1 ـ در صورتی‌ که‌ فشارخون‌ بیمار کنترل‌ نگردید، مصرف‌ این‌دارو باید قطع‌ شود.
2 ـ در طول‌ مدت‌ مصرف‌ این‌ دارو، درصورت‌ نیاز باید مکمل‌ آهن‌ مصرف‌ شود.
3 ـ در صورتی‌ که‌ تزریق‌ وریدی‌ این‌ داروبا سرعت‌ کم‌ (حداقل‌ در عرض‌ 5 دقیقه‌)انجام‌ شود، احتمال‌ بروز علائم‌ شبه‌آنفلوآنزا کاهش‌ می‌یابد.
4 ـ مقدار دارو در تزریق‌ زیرجلدی‌ معمولا30 ـ 20% کمتر از مقدار تزریق‌ وریدی‌ دارواست‌ و این‌ نکته‌ باید هنگام‌ تغییرات‌مصرف‌ دارو در نظر گرفته‌ شود. حداکثرحجم‌ مجاز این‌ دارو که‌ می‌توان‌ بصورت‌زیرجلدی‌ در یک‌ ناحیه‌ تزریق‌ نمود، 1میلی‌لیتر است‌.
5 ـ در صورت‌ کمبود آهن‌، مسمومیت‌ باآلومینیوم‌ یا عفونت‌، اثر دارو به‌ شدت‌کاهش‌ می‌یابد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Isoniazid  ایزونیازید Isoniazid ایزونیازید

شکل داروئی:
Double Scored Tablet: 100mg, 300mg
Injection: 1g/10ml
Isoproterenol HCL ایزوپروترنول‌ Isoproterenol HCL ایزوپروترنول‌

شکل داروئی:
Injection: 0.2 mg/ml, 1 mg/ml
Ketotifen کتوتیفن Ketotifen کتوتیفن

شکل داروئی:
Tablet : 1 mg
Syrup : 1 mg/5ml
Metaproterenol  متاپروترنول Metaproterenol متاپروترنول

شکل داروئی:
Tablet: 20 mg
Injection: 0.5 mg/ml
Metaproterenol متاپروترنول Metaproterenol متاپروترنول

شکل داروئی:
Scored Tablet: 20 mg
Injection: 0.5 mg/ml
Methylergonovine  متیل ارگونوین‌ Methylergonovine متیل ارگونوین‌

شکل داروئی:
Injection: 0.2 mg/ml
Tablet: 0.25 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Multivitamin plus iron  +مالتی ویتامین Multivitamin plus iron +مالتی ویتامین

شکل داروئی:
SyrupOral Drops   (/ml)      (/ml)
2500 IU5000 IUVit A
1.05 mg0.5 mgVit B1
400 IU400 IUVit D
1.2 mg0.6 mgVit B2
15 IU5 IUVit E
1 mg0.4 mgVit B6
60 mg35 mgVit C
10 mg10 mgIron (as sulfate)
13.5 mg8 mgNicotinamide
4.5 mcg--Vit B12
Multivitamin Plus Mineral Multivitamin Plus Mineral

شکل داروئی:
Capsule or Tablet
Multivitamin Therapeutic Multivitamin Therapeutic

شکل داروئی:
Capsule: Vit A 25000 IU + Vit B1 20mg +Vit B2 5mg + Nicotinamide 50mg + Vit B610mg + Vit B12 5mcg + Vit C 150mg +Biotin 0.25mg + Vit D 1000 IU + Vit E 10mg+ Folic Acid 1mg + Dexpanthenol 10mg +Ca 100mg + Mg 5mg + Mn 0.5mg + Mo0.1mg + Fe 10mg + Zn 0.5mg +Phosphorous 77.5mg + Cu 1mg
Multivitamin مولتی ویتامین Multivitamin مولتی ویتامین

شکل داروئی:
Oral DropsSyrupEffervescentCoated Tablet
(/ml)(/5ml)Tabletor Capsule
1500 IU2500 IU3000 IU5000 IUVit A
0.5 mg1 mg2 mg1.5 mgVit B1
400 IU400 IU--400 IUVit D
0.6 mg1.2 mg2.5 mg1.7 mgVit B2
5 IU15 IU2.5 mg15 IUVit E
0.4 mg1 mg4 mg2 mgVit B6
------400 mcgFolic Acid
1.5 mcg4.5 mcg2 mcg6 mcgVit B12
8 mg13.5 mg20 mg20 mgNicotinamide
35 mg60 mg100 mg60 mgVit C
----8 mg--Calcium
  Pantothenate
----30 mcg--Biotin
Neomycin  نئومایسین Neomycin نئومایسین

شکل داروئی:
Oral Solution: 125mg/ 5ml
Tablet: 500mg
Neostigmine methylsulfate نئوستیگمین Neostigmine methylsulfate نئوستیگمین

شکل داروئی:
Injection: 0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml