Fibrinogen- فیبرینوژن‌


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک:
مواردمصرف: فیبرینوژن‌ برای‌ کنترل‌خونریزی‌ همراه‌ با انعقاد داخل‌ عروقی‌منتشر که‌ در حالاتی‌ مانند جدا شدن‌زودرس‌ جفت‌، مرگ‌ جنین‌ در رحم‌ وآمبولی‌ مایع‌ آمنیوتیک‌ دیده‌ می‌شود و پس‌از جراحیهای‌ بزرگ‌ قفسه‌ سینه‌ یالوزالمعده‌ یا در کمی‌ اکتسابی‌ یا مادر زادی‌فیبرینوژن‌ خون‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدار مصرف‌: مقدار 8 ـ 2 گرم‌ بصورت‌محلول‌ 2 ـ 1 درصد با سرعت‌ 10ml/minـ5انفوزیون‌ می‌گردد.
مقدار دقیق‌ مصرف‌ برحسب‌ چگونگی‌توقف‌ خونریزی‌ و آزمونهای‌ انعقادی‌تعیین‌ می‌گردد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی: فیبرینوژن‌ گاهی‌ باعث‌تاکی‌کاردی‌ و سیانوز می‌شود. در صورت‌انفوزیون‌ خیلی‌ سریع‌، ممکن‌ است‌ لخته‌داخل‌ عروقی‌ ایجاد شود.
نکات‌ قابل‌ توصیه‌: 1 ـ محلول‌ انفوزیون‌ این‌دارو باید تازه‌ تهیه‌ شود و پس‌ از تهیه‌ نیزحداکثر تا 3 ساعت‌ مصرف‌ گردد.
2 ـ در صورت‌ تشکیل‌ ژل‌ هنگام‌ تهیه‌محلول‌ انفوزیون‌، از مصرف‌ آن‌ بایدخودداری‌ شود.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation