Streptokinase استرپتوکیناز Brand Names: Kabikinase / Streptase


مکانیزم اثر:
فارماکونتیک: نیمه‌ عمر استوپتوکیناز پس‌از تزریق‌ وریدی‌ 1/5 میلیون‌ واحد بیش‌ ازیکساعت‌ است‌. نیمه‌ عمر کمپلکسهای‌ فعال‌کننده‌ 23 دقیقه‌ است‌. زمان‌ لازم‌ برای‌رسیدن‌ به‌ اوج‌ اثر برقراری‌ مجددپرفورزیون‌ عضله‌ قلب‌، 20 دقیقه‌ تا2 ساعت‌(متوسط 45 دقیقه‌) پس‌ از شروع‌ درمان‌وریدی‌ است‌. اثر دارو چند ساعت‌ پس‌ ازقطع‌ مصرف‌ از بین‌ می‌رود. طی‌ 4 ساعت‌پس‌ از قطع‌ درمان‌، زمان‌ ترومبین‌ معمولا به‌کمتر از دو برابر میزان‌ طبیعی‌ خود می‌رسد.با وجود این‌، زمان‌ پروترومبین‌ بندرت‌ممکن‌ است‌ برای‌ مدت‌ 24ـ12 ساعت‌ پس‌ ازتوقف‌ درمان‌ همچنان‌ طولانی‌ باشد.
مواردمصرف: استرپتوکیناز در درمان‌ترومبوز وریدهای‌ عمقی‌، آمبولی‌ ریوی‌،ترومبو آمبولی‌ حاد شریانی‌، شانت‌های‌شریانی‌ ـ وریدی‌ حاوی‌ لخته‌ و انفارکتوس‌حاد قلبی‌ مصرف‌ می‌شود.
مقدارمصرف: در درمان‌ ترومبوز یاآمبولی‌ شریانی‌، ترومبوز وریدهای‌ عمقی‌یا آمبولی‌ ریوی‌، 250/000 واحد به‌ عنوان‌مقدار مصرف‌ حمله‌ای‌ طی‌ 30 دقیقه‌ تزریق‌می‌شود و سپس‌ 100/000IU/hr بصورت‌انفوزیون‌ مداوم‌ برای‌ 72 ـ 24 ساعت‌مصرف‌ می‌گردد. در ترومبوز شریان‌کرونر، از راه‌ وریدی‌ 1/500/000 واحدطی‌ یکساعت‌ و از راه‌ داخل‌ شریانی‌ (ازطریق‌ کانتر) ابتدا 20/000 واحد و سپس‌2000IU/min به‌ مدت‌ یکساعت‌ تزریق‌می‌شود.
موارد منع‌ مصرف‌: استرپتوکیناز در مواردزیر نباید مصرف‌ شود:
آنوریسم‌ شکافنده‌ یا موارد مشکوک‌ به‌ آن‌،خونریزی‌ فعال‌، تومور مغزی‌، صدمات‌عروق‌ مغزی‌ یا سابقه‌ آن‌، جراحی‌ اعصاب‌درون‌ جمجمه‌ای‌ یا داخل‌ نخاعی‌ طی‌ دوماه‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، جراحی‌ اخیرقفسه‌ سینه‌، ضربه‌ اخیر به‌ سیستم‌ اعصاب‌مرکزی‌، زیادی‌ شدید و غیر قابل‌ کنترل‌فشار خون‌ و واکنش‌های‌ آلرژیک‌ شدید یاآنافیلاکسی‌ به‌ استرپتوکیناز، نقص‌انعقادی‌، اغماء، وجود نشانه‌های‌ اخیرقرحه‌ گوارشی‌، خونریزی‌ شدید واژن‌،التهاب‌ حاد لوزالمعده‌ و عیب‌ شدید کار کبد.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار: 1 ـ این‌ دارو در موارد زیر باید بااحتیاط مصرف‌ شود:
وجود هر گونه‌ نقص‌ انعقاد خون‌ اولیه‌ یاثانویه‌، زایمان‌ طی‌ ده‌ روز قبل‌ از شروع‌درمان‌، آندوکاردیت‌ باکتریایی‌ تحت‌ حاد،خونریزی‌ شدید مجرای‌ گوارش‌ طی‌ 10 روزقبل‌ از شروع‌ درمان‌، جراحی‌ اعصاب‌ طی‌ 2ماه‌ قبل‌ از شروع‌ درمان‌، بیوپسی‌ اعضاءطی‌ 10 روز قبل‌ از شروع‌ درمان‌، سوراخ‌شدن‌ عروق‌ خونی‌ طی‌ 10 روز قبل‌ از شروع‌درمان‌، هرگونه‌ جراحی‌ بزرگ‌ غیر ازجراحی‌ اعصاب‌ یا قفسه‌ سینه‌ طی‌ 10 روزقبل‌ از شروع‌ درمان‌ و ضربه‌ شدید و اخیر،تنگی‌ دریچه‌ میترال‌ همره‌ با فیبریلاسیون‌دهلیزی‌ یا سایر نشانه‌های‌ ترومبوزاحتمالی‌ در نیمه‌ چپ‌ قلب‌، رتینوپاتی‌دیابتیک‌، درمان‌ با استریتو کیناز طی‌ 5 روزتا 6 ماه‌ قبل‌ از شروع‌ مجدد درمان‌.
2 ـ در صورت‌ بروز خونریزی‌ شدید،مصرف‌ دارو باید قطع‌ شود و در صورت‌نیاز فاکتورهای‌ انعقادی‌ و داروهای‌ ضدانحلال‌ فیبرین‌ (آپروتینین‌ یا اسیدترانکسامیک‌) نیز تجویز شود.
3 ـ درمان‌ با داروهای‌ ترومبولیتیک‌ برای‌موارد مصرف‌ غیر از ترومبوز شریان‌کرونر حاد فقط باید در بیمارستانهایی‌ که‌دارای‌ تجهیزات‌ و پرسنل‌ تعلیم‌ دیده‌ برای‌انجام‌ اقدامات‌ و آزمونهای‌ تشخیصی‌توصیه‌ شده‌ هستند، صورت‌ گیرد.
4 ـ توصیه‌ می‌شود هنگام‌ تزریق‌استرپتوکیناز، وسایل‌ و داروهایی‌ ماننداپی‌نفرین‌، آدرنو کروتیکوئیدها وضدهیستامین‌ها برای‌ درمان‌ آنافیلاکسی‌در دسترس‌ باشند.
5 ـ در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو بیمار بایدکاملا بستری‌ و تحت‌ نظر باشد.
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:مصرف‌ همزمان‌داروهای‌ ضد انعقاد خوراکی‌ یا هپارین‌ بااسترپتوکیناز، به‌ علت‌ افزایش‌ خطرخونریزی‌ بطور کلی‌ توصیه‌ نمی‌شود. درصورت‌ مصرف‌ همزمان‌ داروهای‌ ضدانحلال‌ فیبرین‌، مانند اسید ترانکسامیک‌ وآپروتینین‌ با استرپتوکیناز، اثرترومبولیتیک‌ این‌ دارو و اثر ضد انحلال‌فیبرین‌ از بین‌ می‌رود. مصرف‌ داروهای‌ضد درد و ضد التهاب‌ غیر استروئیدی‌،بخصوص‌ ایندومتاسین‌ و اسید استیل‌سالیسیلیک‌ همزمان‌ با استرپتوکیناز،ممکن‌ است‌ سبب‌ افزایش‌ خطر بروزخونریزی‌ شدید شود.
عوارض جانبی: عوارض‌ جانبی‌ این‌ داروعمدتا تهوع‌ و استفراغ‌ و خونریزی‌ است‌. دردپشت‌ نیز با مصرف‌ این‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌. خونریزی‌ معمولا به‌ محل‌ تزریق‌محدود می‌شود. با وجود این‌، خونریزی‌درون‌ مغز یا از سایر محل‌ها نیز ممکن‌ است‌بروز نماید. استرپتوکیناز ممکن‌ است‌ سبب‌بروز واکنش‌های‌ آلرژیک‌ شود.
نکات قابل توصیه: 1 ـ تکمیل‌ دوره‌ درمان‌همراه‌ با استراحت‌ کامل‌ و رعایت‌ کلیه‌دستورات‌ پزشک‌ به‌ منظور به‌ حداقل‌رساندن‌ خونریزی‌ ضروری‌ است‌.
2 ـ تهیه‌ و رقیق‌ کردن‌ محلول‌ تزریقی‌استرپتوکیناز، باید براساس‌ توصیه‌های‌کارخانه‌ سازنده‌ صورت‌ گیرد.
3 ـ در طول‌ درمان‌ با این‌ دارو باید از هرگونه‌ اقدام‌ غیر ضروری‌ برای‌ بیمارخودداری‌ کرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation