Calciumpantothenate  کلسیم‌ پانتوتنات‌


مکانیزم اثر: اسید پانتوتنیک‌ پیش‌سازکوآنزیم‌ A است‌ و برای‌ اعمال‌ متابولیک‌مختلف‌، مانند متابولیسم‌ کربوهیدراتها،پروتئین‌ها و چربی‌ها ضروری‌ است‌. این‌ویتامین‌ در ساخت‌ استروئیدها،پورفیرین‌ها، استیل‌ کولین‌ و سایر مواداستفاده‌ می‌شود.
فارماکونتیک: ویتامین‌های‌ گروه‌ Bبسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شوند(حتی‌ در سندرمهای‌ سؤجذب‌). اسیدپانتوتنیک‌، عمدتاً بصورت‌ کوآنزیم‌ دربافتهای‌ بدن‌ توزیع‌ می‌شود. بیشترین‌ غلظت‌در کبد، غدد فوق‌ کلیوی‌، قلب‌ و کلیه‌ها یافت‌می‌شود. اسید پانتوتنیک‌ متابولیزه‌نمی‌شود. این‌ دارو بمیزان‌ 70 درصدبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ادرار و 30 درصد از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: کلسیم‌ پانتوتنات‌ برای‌پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود این‌ ویتامین‌ بکارمی‌رود.
مقدارمصرف: بر اساس‌ نیاز بیمار تاmg/day 100 مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:از آنجا که‌ کمبودویتامین‌های‌ B به‌تنهایی‌ شایع‌ نیست‌،معمولا ترکیبی‌ از این‌ ویتامینها مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Acetylcysteine  استیل‌ سیستئین Acetylcysteine استیل‌ سیستئین

شکل داروئی:
Injection: 200mg / ml
دسته دارویی:  Antidotes
Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%
دسته دارویی:  ضد ویروس
Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%
Allopurinol آلوپورینول Allopurinol آلوپورینول

شکل داروئی:
Tablet: 100 mg, 300 mg
دسته دارویی:  Genitourinary
Amantadine HCL  آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg
Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml
Amino Acid-urea topical آمینواسید Amino Acid-urea topical آمینواسید

شکل داروئی:
Infusion
Aminophylline  آمینوفیلین‌ Aminophylline آمینوفیلین‌

شکل داروئی:
Injection: 250 mg/10ml
AMIODARONE HCL  آمیودارون AMIODARONE HCL آمیودارون

اشکل‌ دارویی‌:
Injection : 150 mg/3 ml
Tablet : 200 mg
Ammonium chloride کلرورآمونيم Ammonium chloride کلرورآمونيم

شکل داروئی:
Tablet: 500 mg
دسته دارویی:  Genitourinary Drugs
Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5ml
دسته دارویی:  ضدباکتری
Amyl nitrite آمیل نیتریت‌ Amyl nitrite آمیل نیتریت‌

شکل داروئی:
Ampules for Inhalation