Calciumpantothenate  کلسیم‌ پانتوتنات‌


مکانیزم اثر: اسید پانتوتنیک‌ پیش‌سازکوآنزیم‌ A است‌ و برای‌ اعمال‌ متابولیک‌مختلف‌، مانند متابولیسم‌ کربوهیدراتها،پروتئین‌ها و چربی‌ها ضروری‌ است‌. این‌ویتامین‌ در ساخت‌ استروئیدها،پورفیرین‌ها، استیل‌ کولین‌ و سایر مواداستفاده‌ می‌شود.
فارماکونتیک: ویتامین‌های‌ گروه‌ Bبسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شوند(حتی‌ در سندرمهای‌ سؤجذب‌). اسیدپانتوتنیک‌، عمدتاً بصورت‌ کوآنزیم‌ دربافتهای‌ بدن‌ توزیع‌ می‌شود. بیشترین‌ غلظت‌در کبد، غدد فوق‌ کلیوی‌، قلب‌ و کلیه‌ها یافت‌می‌شود. اسید پانتوتنیک‌ متابولیزه‌نمی‌شود. این‌ دارو بمیزان‌ 70 درصدبه‌صورت‌ تغییر نیافته‌ از طریق‌ ادرار و 30 درصد از طریق‌ مدفوع‌ دفع‌ می‌شود.
مواردمصرف: کلسیم‌ پانتوتنات‌ برای‌پیشگیری‌ و درمان‌ کمبود این‌ ویتامین‌ بکارمی‌رود.
مقدارمصرف: بر اساس‌ نیاز بیمار تاmg/day 100 مصرف‌ می‌شود.
کاربرد در دندان پزشکی:
هشدار:
موارداحتیاط:
تداخلات داروئی:
عوارض جانبی:
نکات قابل توصیه:از آنجا که‌ کمبودویتامین‌های‌ B به‌تنهایی‌ شایع‌ نیست‌،معمولا ترکیبی‌ از این‌ ویتامینها مورداستفاده‌ قرار می‌گیرد.
مصرف در آبستنی:
مصرف در شیردهی:


بیماری های دهان:
بازگشت به بخش


جستجو:
 


Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک

شکل داروئی:
For Injection: 250 IU, 500 IU
Antihistamine decongestant آنتی هیستامین دکونژستانت Antihistamine decongestant آنتی هیستامین دکونژستانت

شکل داروئی:
Tablet: Chlorpheniramine Maleate 2.5mg + Phenylephrine HCI 5 mg +Phenylpropanolamine HCI 20 mg
Aprotinin- آپروتینین Aprotinin- آپروتینین

شکل داروئی:
Injection: 20.000 KLU/1ml
دسته دارویی:  .
Arginine HCL آرژینین Arginine HCL آرژینین

شکل داروئی:
Injection
Atenolol آتنولول Atenolol آتنولول

شکل‌ دارویی‌:
Tablet : 50 mg, 100 mg

دسته دارویی:  Beta - Adrenergic
Atracurium  آتراکوريوم Atracurium آتراکوريوم

شکل داروئی:
Injection: 10 mg/ml
دسته دارویی:  Musculoskeletal Drugs
Atropine  آتروپین Atropine آتروپین

شکل داروئی:
Injection (as Sulfate) : 0.5mg / ml
10 mg / 10 ml
Baclofen  باکلوفن‌ Baclofen باکلوفن‌

شکل داروئی:
Scored Tablet: 10 mg, 25 mg
Baclofen  باکلوفن‌ Baclofen باکلوفن‌

شکل داروئی:
دسته دارویی:  Musculoskeletal Drugs
Balanced salt Balanced salt

شکل داروئی:
Sterile Ophthalmic Solution: (15, 18, 500ml)
دسته دارویی:  Irrigation/Dialysis/Solutions
BECLOMETHASONE DIPROPIONATE بکلومتازون‌ BECLOMETHASONE DIPROPIONATE بکلومتازون‌

شکل داروئی:
Nasal / Oral Inhaler:10mg / container
Benztropine  بنزتروپین Benztropine بنزتروپین

 شکل داروئی:
Injection: 2 mg/2ml
Scored Tablet: 2 mg