دارو در دندان پزشکی

جستجو:
 

Paromomycin پارومومایسین Paromomycin پارومومایسین

شکل داروئی:  
Capsule: 250mg (as sulfate)
Syrup: 125mg/5ml (as sulfate)

Neomycin نئومایسین Neomycin نئومایسین

شکل داروئی:
Oral Solution: 125mg/ 5ml
Tablet: 500mg

Isoniazid ایزونیازید Isoniazid ایزونیازید

شکل داروئی:
Double Scored Tablet: 100mg, 300mg
Injection: 1g/10ml

Gentamicin جنتامایسین Gentamicin جنتامایسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 10mg/ml, 40mg/ml

Cytarabine سیتارابین Cytarabine سیتارابین

شکل داروئی:
Injection: 100 mg

Cyclophosphamide سیکلوفسفامید Cyclophosphamide سیکلوفسفامید

شکل داروئی:
Injection: 200mg, 500 mg
Tablet: 50 mg

Amikacin آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml

Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%

Dacarbazine داکاربازین Dacarbazine داکاربازین

شکل داروئی:
Injection: 100 mg, 200 mg

Trihexyphenidyl تری‌هگزی‌فندیل Trihexyphenidyl تری‌هگزی‌فندیل

شکل داروئی:
Tablet: 2 mg, 5 mg

Pyridostigmine پیریدوستیگمین Pyridostigmine پیریدوستیگمین

شکل داروئی:
Tablet: 10 mg, 60 mg

Phentolamine فنتولامين Phentolamine فنتولامين

شکل داروئی:
Injection: 10 mg/ml

PHENOXYBENZAMINE HCL فنوکسی‌ بنزامین‌ PHENOXYBENZAMINE HCL فنوکسی‌ بنزامین‌

شکل داروئی:
Capsule: 10 mg

Norepinephrine نوراپی‌نفرین Norepinephrine نوراپی‌نفرین

شکل داروئی:
Injection: 0.1%

Neostigmine methylsulfate نئوستیگمین Neostigmine methylsulfate نئوستیگمین

شکل داروئی:
Injection: 0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml

Metaproterenol متاپروترنول Metaproterenol متاپروترنول

شکل داروئی:
Scored Tablet: 20 mg
Injection: 0.5 mg/ml

Epinephrine اپی‌نفرین Epinephrine اپی‌نفرین

شکل داروئی:
Injection (As Acid Tartrate): 1 mg/ml

Ephedrine افدرین‌ Ephedrine افدرین‌

شکل داروئی:
Injection: 50 mg/ml 

Dopamine دوپامین‌ Dopamine دوپامین‌

شکل داروئی:
Injection: 200 mg/5ml

Dobutamine دوبوتامین Dobutamine دوبوتامین

شکل داروئی:
For infusion: 12.5 mg/ml

Biperiden بیپریدین Biperiden بیپریدین

شکل داروئی:
Injection (As Lactate): 5 mg/ml
Tablet (As HCI): 2 mg

Bethanechol بتانکول Bethanechol بتانکول

شکل داروئی:
Tablet: 10 mg

Amantadine HCL آمانتادین Amantadine HCL آمانتادین

شکل داروئی:
Capsule: 100 mg

Benztropine بنزتروپین Benztropine بنزتروپین

 شکل داروئی:
Injection: 2 mg/2ml
Scored Tablet: 2 mg

Isoproterenol HCL ایزوپروترنول‌ Isoproterenol HCL ایزوپروترنول‌

شکل داروئی:
Injection: 0.2 mg/ml, 1 mg/ml

Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5mlدارو در دندانپزشکی