دارو در دندان پزشکی

جستجو:
 

Povidone iodine پوويدون‌آيودين Povidone iodine پوويدون‌آيودين

شکل داروئی:
Mouthwash:1%
Topical Ointment: 10%
Topical Solution: 10%
Vaginal Gel: 10%
Surgical Scrub: 7.5%

Balanced salt Balanced salt

شکل داروئی:
Sterile Ophthalmic Solution: (15, 18, 500ml)

Tobramycin توبرامایسین Tobramycin توبرامایسین

شکل داروئی:
Injection: 10mg/ml, 40mg/ml (as sulfate)

Streptomycin  استرپتومایسین Streptomycin استرپتومایسین

شکل داروئی:
For Injection (as sulfate): 1g

Rifampin (rifampicin) ریفامپین Rifampin (rifampicin) ریفامپین

شکل داروئی:
Capsule: 150mg, 300mg
For Injection: 600mg
Oral Drops: 153mg/ml

Pyrazinamide پیرازین‌ آمید Pyrazinamide پیرازین‌ آمید

شکل داروئی:
Scored Tablet: 500mg

Paromomycin پارومومایسین Paromomycin پارومومایسین

شکل داروئی:  
Capsule: 250mg (as sulfate)
Syrup: 125mg/5ml (as sulfate)

Neomycin  نئومایسین Neomycin نئومایسین

شکل داروئی:
Oral Solution: 125mg/ 5ml
Tablet: 500mg

Isoniazid  ایزونیازید Isoniazid ایزونیازید

شکل داروئی:
Double Scored Tablet: 100mg, 300mg
Injection: 1g/10ml

Gentamicin جنتامایسین Gentamicin جنتامایسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 10mg/ml, 40mg/ml

Cytarabine  سیتارابین Cytarabine سیتارابین

شکل داروئی:
Injection: 100 mg

Cyclophosphamide  سیکلوفسفامید Cyclophosphamide سیکلوفسفامید

شکل داروئی:
Injection: 200mg, 500 mg
Tablet: 50 mg

Amikacin  آمیکاسین Amikacin آمیکاسین

شکل داروئی:
Injection (as sulfate): 250mg/ml,50mg/ml

Aciclovir آسیکلوویر Aciclovir آسیکلوویر

شکل داروئی:
Tablet: 200mg, 400mg
For Injection: 250mg
Topical Cream: 5%

Dacarbazine  داکاربازین Dacarbazine داکاربازین

شکل داروئی:
Injection: 100 mg, 200 mg

Amoxicillin- آموکسی سیلین Amoxicillin- آموکسی سیلین

شکل داروئی:
Capsule : 250mg, 500mg
For Oral Suspension:125mg/5ml, 250mg/5mlدارو در دندانپزشکی