دارو در دندان پزشکی

جستجو:
 

Gold sodium thiomalate Gold sodium thiomalate

شکل داروئی:
Injection: (10 mg, 20 mg, 50 mg)/0.5ml

Heparin هپارین Heparin هپارین

شکل داروئی:
Injection : 5000 u/ml, 10,000 u/ml

Protamine پروتامین Protamine پروتامین

شکل داروئی:
Injection : 10000 UAH/10ml

Streptokinase استرپتوکیناز Streptokinase استرپتوکیناز

شکل داروئی:
For Injection : 250,000 IU, 750,000 IU

Urokinase اوروکیناز Urokinase اوروکیناز

شکل داروئی:
For Injection : 250,000 IU, 750,000 IU

Tranexamic acid  اسید ترانکسامیک‌ Tranexamic acid اسید ترانکسامیک‌

شکل داروئی:
Capsule : 250 mg
Scored Tablet : 500 mg
Injection : 250 mg/5ml
Injection : 100 mg/ml

Warfarin- وارفارین Warfarin- وارفارین

شکل داروئی:
Scored Tablet : 2.5 mg, 5 mg

Gelatin Modified- ژلاتینِ مدیفیه Gelatin Modified- ژلاتینِ مدیفیه

شکل داروئی:
Infusion : Gelayin Succinylate 30 g +
NaCl 4.51g + CaCl 0.21gl/1000

Fibrinogen- فیبرینوژن‌ Fibrinogen- فیبرینوژن‌

شکل داروئی:
For Injection : 1 g

Factor ix complex- کمپلکس‌ فاکتور 9 Factor ix complex- کمپلکس‌ فاکتور 9

شکل داروئی:
For Injection : 250,500, 1000 I.U

Erythropoetin:epoetin-اریتروپویتین Erythropoetin:epoetin-اریتروپویتین

شکل داروئی:
Injection

Dipyridamole- دی‌پیریدامول Dipyridamole- دی‌پیریدامول

شکل داروئی:
Coated Tablet: 25 mg, 75 mg
Injection : 10 mg/2ml

Desmopressin- دسموپرسین‌ Desmopressin- دسموپرسین‌

شکل داروئی:
Nasal Solution: 0.1 mg/ml

Aprotinin- آپروتینین Aprotinin- آپروتینین

شکل داروئی:
Injection: 20.000 KLU/1ml

Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک Antihemophilic factor- فاکتورآنتیموفیلیک

شکل داروئی:
For Injection: 250 IU, 500 IU

Albumin human - آلبومین Albumin human - آلبومین

شکل داروئی:
Infusion: 5%, 20%دارو در دندانپزشکی