واحدهای درسی دوره کارشناسی پروتزهای دندانی

جدول الف- دروس عمومی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی
جدول ب- دروس اختصاصی برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی
جدول ج- کارآموزی در عرصه برنامه آموزشی دوره کارشناسی پیوسته رشته ساخت پروتزهای دندانی


جدول الف:

نام درس

تعداد واحد

1. دو درس از دروس مبانی نظری اسلام

4

2. یک درس از دروس اخلاق اسلامی

2

3. یک درس از دروس انقلاب اسلامی

2

4. یک درس از دروس تاریخ و تمدن اسلامی

2

5. یک درس از دروس آشنایی با منابع اسلامی

2

6. ادبیات فارسی

3

7. زبان انگلیسی عمومی

3

8. تربیت بدنی (1)

1

9. تربیت بدنی (2)

1

10. جمعیت و تنظیم خانواده

2

جمع

22


جدول ب:

نام درس

تعداد واحد

1. جنین شناسی

1

2. آسیب شناسی

1

3. بهداشت حرفه ای

1

4. تشریح فک و صورت

1

5. رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی (1)

1

6. رایانه و سیستمهای اطلاع رسانی (2)

1

7. فیزیک پزشکی

1

8. میکروبشناسی و کنترل عفونت

2

9. اصول حسابداری

1

10. آمار و روش تحقیق

1

11. مبانی مدیریت

1

12. روش های یاددهی و یادگیری

1

13. انبارداری

1

14. بافت شناسی

1

15. ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی (1)

1

16. ابزارشناسی و تکنولوژی دندانسازی (2)

1

17.ارتودنسی نظری (1)

1

18. ارتودنسی عملی (1)

2

19. ارتودنسی نظری (2)

1

20. ارتودنسی عملی (2)

2

21. پروتز ثابت نظری (1)

1

22. پروتز ثابت عملی (1)

2

23. پروتز ثابت نظری (2)

1

24. پروتز ثابت عملی (2)

3

25. پروتز ثابت نظری (3)

1

26. پروتز ثابت عملی (3)

2

27. پروتز متحرک کامل نظری (1)

1

28. پروتز متحرک کامل عملی (1)

2

29. پروتز متحرک کامل نظری (2)

1

30. پروتز متحرک کامل عملی (2)

3

31. پروتز متحرک کامل نظری (3)

1

32. پروتز متحرک کامل عملی (3)

2

33. پروتز متحرک پاراسیل نظری (1)

1

34. پروتز متحرک پاراسیل عملی (1)

2

35. پروتز متحرک پاراسیل نظری (2)

1

36. پروتز متحرک پاراسیل عملی (2)

2

37. پروتز متحرک پاراسیل نظری (3)

1

38. پروتز متحرک پاراسیل عملی (3)

2

39. اکلوژن نظری (1)

1

40. اکلوژن عملی (1)

1

41. اکلوژن نظری (2)

1

42. اکلوژن عملی (2)

1

43. زیبایی نظری

1

44. زیبایی عملی

2

45. آناتومی و مورفولوژی دندان نظری

1

46. آناتومی و مورفولوژی دندان عملی

3

47. مواد دندانی نظری (1)

1

48. مواد دندانی نظری (2)

1

49. زبان تخصصی

2

50. ایمپلنت نظری

2

51. ایمپلنت عملی (1)

2

52. ایمپلنت عملی (2)

1

53. اتچمنت نظری

1

54. اتچمنت عملی (1)

2

55. اتچمنت عملی (2)

1

56. پروتزهای ماگزیلوفشیال نظری

1

57. پروتزهای ماگزیلوفشیال عملی

2

58. سمینار

2

59. کارآموزی

2

جمع

84


جدول ج:

نام درس

تعداد واحد

60. کار آموزی در عرصه (1)

12

61. کارآموزی در عرصه (2)

12

جمع

24
بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت