ایمنی شناسی

1-    ایمنی شناسی نظری
سر فصل دروس:
1-    کلیات ایمونولوژی
2-    خواص و صفات آنتی ژن ها، طبیعی، مصنوعی، پروتئینی، هاپتن ها، سموم و اتوآنتی ژن ها، آلرژن ها
3-    سلول های صلاحیت دار و اعضای لنفاوی
4-    لنفوسیست های B , T ، پلاسموسیت ها، منوسیت ها، ماست سل ها، ماکروفاژها، سلول های سیستم رتیکولواندوتلیال
5-    ایمونوگلوبولین ها
6-    ساختمان
7-    عمل رده ها:IgD IgE IgM IgG
8-    ژنتیک ایمونوگلوبین ها
9-    تولید ایمونوگلوبین ها
10-    کمپلمان و اجزا آن:
11-    ساختمان و پیدایش
12-    روش های فعال شدن
13-    کمبودهای ارثی و بیماری های بازدارنده ها
14-    پاسخ های غیر اختصاصی: انفلاماسیون، فاگوسیتوز
15-    ایمنولوژی پیوند و دفع آن
16-    مکانیزم پدیده های مقاومت بدن: طبیعی، مادرزادی، اکتسابی (فعال و غیر فعال و ادبینو یا انتقالی)
17-    واکنش های آنتی ژن و انتی بادی
18-    افزایش حساسیت زودرس Tge
19-    سیتوتوکسی سیته، ایمونوهمولیز و ایمونوسیتولیز
20-    ایمونوکمپلکس ها
21-    حساسیت دیررس، واسطه های بیولوژیک در ایمنی سلولی
22-    ایمونوژنتیک (سیستمHLA)
23-    ایمونوهماتولوژی: گروه های خونی، انتقال خون و ناسازگاری های مادر و جنین
24-    تولرانس در ایمنی
25-    اتوایمونیته: مکانیزم، تشخیص و درمان
26-    ایمونولوژی سرطان:
27-    فاکتورهای موجود در ایجاد ایمنی سرطان
28-    تشخیص هومورال و سلولی
29-    ایمونواستیمولاسیون
30-    درمان و ایمونولوژی
31-    ایمونوسوپرسورها: بیولوژیک، شیمیایی
32-    ایمونولوژی بیماری های عفونی: باکتریایی، انگلی، ویروسی
33-    کمبودهای ایمنی

2-ایمنی شناسی عملی
سر فصل دروس:
(کارهایی که باید توسط خود دانشجو انجام گیرد):
1-    پریسپیتاسیون در لوله و در ژل
2-    آگلوتیناسیون میکروبی : رایت یا ویدال
3-    آگلوتیناسیون خونی: تعیین RHO . ABO
4-    آزمایش فلوکولاسیون : V.D.R.L
5-    اندازه گیری ASO
(کارهایی که به صورت دمونستراسیون باید انجام بگیرد):
1-    الکتروفورزوایمونو الکتروفورز
2-    تست کومبس Coombs test
3-    کراس ماچ Cross match
4-    تیتراژ کمپلمان


>>:  5/2 واحد نظری و 5/0 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت