درمان جامع دندان پزشکی

ایجاد توانایی های لازم در دانشجو در حدی که قادر باشد یک بیمار نیازمند به درمان های دندان پزشکی را تشخیص داده، طرح درمان مناسب راتعیین کرده، اولویت های درمانی را مشخص نموده و نسبت به اجرای تمامی آن ها در آن بیمار اقدام نماید. همچین بتواند آموزش های لازم به منظور بهداشت و پیشگیری در آن بیمار را بدهد.
میزان حداقل آموزش:
1-    طول این دوره سه ماه بوده و در طی این دوره دانشجو موظف به حضور هر روزه در دانشکده و یا محل آموزشی تعیین شده می باشد.
2-    دانشجو می بایست از پنج بخش : جراحی – پریو – اندو – ترمیمی – پروتز حداقل 4 بخش را بگذراند.
3-    در طی دوره دانشجو می بایست درمان جامع را در مورد حداقل 5 بیمار انجام دهاد که شامل: معاینه، تشخیص، طرح درمان، تعیین اولویت درمان و انجام درمان می باشد.
4-    انتخاب بیمار با سرپرستی بخش تشخیص و طبق پروتکل شورای آموزشی دانشکده خواهد بود.
5-    انجام کار های درمانی در بخش های تعیین شده و با نظارت و ارزشیابی (تعیین نمره) اساتید تخصصی مربوطه آن بخش خواهد بود.
6-    جمع بندی و ارزشیابی نهایی درمان ها و اقدامات انجام شده برای بیمار توسط استاد راهنما بوده و نمره نهایی از این طریق به آموزش اعلام خواهد شد.


>>:  7 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت