رادیولوژی دهان

1 - رادیولوژی دهان 1 نظری
 سرفصل دروس:
1-    اصول فیزیکی پرتو نگاری
2-    عوامل موثر در تشکیل تصاویر پرتونگاری
3-    عوامل موثر در کیفیت نگاره های پرتونگاری
4-    اثرات سو اشعه ایکس بر ارگان های بحرانی بدن (پرتونگاری – بیمار)
5-    اثرات سو اشعه ایکس در ناحیه مورد تابش اشعه ایکس
6-    بهداشت اشعه و حفاظت
7-    تاریکخانه و شرایط مناسب آن
8-    اشتباهات تکنیکی در تاریکخانه

2 - رادیولوژی دهان 2 نظری
سر فصل دروس:
1- معاینه و تعیین نوع پرتونگاری و تعداد فیلم و ناحیه مورد نظر
2- طرز استقرار بیمار روی صندلی و تنظیم سر بیمار
3- انتخاب نوع تکنیک
4- طرز قرار دادن فیلم در دهان بیمار بر حسب تکنیک و وسائل مورد مصرف
5- تنظیم دستگاه پرتونگاری (مسیر اشعه – زمان تابش)
6- انواع تکنیک های پرتونگاری داخل دهانی
الف- پری اپیکال
- روش منصف الزاویه
- روش موازی
ب-  بایت وینگ
ج- اکلوزال
- توموگرافی
- کراس سکش
7- انواع تکنیک های خارج دهان
الف- رادیوگرافی از مفصل گیجگاهی فکی
ب- رادیوگرافی از فک تحتانی:
- شاخه صعودی
- زاویه فک
- تنه فک
ج- پرتونگاری از سینوس ها
 د- پرتونگاری از فک فوقانی
ه- پرتونگاری سفالومتری (فدامی 0 خلفی – قدامی و نیم رخ)
8- مقایسه ارزش ترجیحی بر یکی از روش های فوق الذکر و کاربرد آن ها

3 - رادیولوژی دهان 3 نظری
سر فصل دروس:
تفسیر کلیشه های پرتونگاری
1- اصول تفسیر کلیشه های پرتونگاری
2- تفسیر رادیوگرافیک نواحی تشریحی فک فوقانی و تحتانی
3- تشخیص افتراقی تصاویر پرتونگاری مناطق تشریحی با ضایعات قابل اشتباه با آنها
4- تفسیر نمای رادیوگرافیک بافت های دندانی و پیرامون دندانی سالم و مقایسه آن با ضایعات مشروحه زیر:
الف- پوسیدگی دندانی
- آنومالی ها
ج- تغییرات پاتولوژیک پولپ
د- ضایعات پریودنتال
ه- ضایعات پری آپیکال
5- تفسیر ضایعاتی که در کلیشه های پرتونگاری نمای رادیوسنت دارند
6- تفسیر ضایعاتی که در کلیشه های پرتونگاری نمایی رادیواپاک دارند
7- تفسیر ضایعاتی که در کلیشه های پرتونگاری نمای مخلوطی از ماظق رادیولوسنت و ... دارند
8- تفسیر رادیوگرافیک ضایعات سینوس فک
9- تفسیر رادیوگرافیک ضایعات مفصل گیجگاهی فکی

4 - رادیولوژی دهان 1 عملی
میزان حداقل آموزش
الف- دمونستراسیون تکنیک ها داخل دهانی (پری اپیکال با روش نیمساز – بایت وینگ)
ب- تمرین روی فانتوم یا (خود دانشجویان)
ج- رفع اشکالات تکنیکی از روی کلیشه توسط مدرس ذیربط

5 - رادیولوژی دهان 2 عملی
میزان حداقل آموزش
الف- انجام رادیوگرافی داخل دهانی (نیمساز – موازی – بایت وینگ) روی بیمار
ب- انجام رادیوگرافی اکلوزال روی بیماران
 
6 - رادیولوژی دهان 3 عملی
میزان حداقل آموزش
 الف- انجام رادیوگرافی داخل دهانی
ب- سمینار رادیولوژی و تفسیر رادیوگرافیک


>>:  6 واحد (3 واحد نظری و 3 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت