پروتز ثابت

1 –پروتز ثابت 1نظری
سر فصل دروس:
مقدمات پروتز ثابت:
معرفی ، تاریخچه ،‌ترمینولوژی
2- اصول بیو مکانیکی تراش:
قوانین و اصول تراش
انواع تراش و فینش لاین ها (مزایا و معایب)
انتخاب محل قرار دادن فینش لاین
3- تراش و آماده کردن دندان برای فول کراون:
تراش دندان برای کراون – تمام ریختگی فلزی، آلیاژ – پرسلن، تمام پرسلنی ( از قبیل ژاکت کارون و ...)
4- آشنایی با روش های قالب گیری:
آماده کردن نسوج دهانی، کنار زدن لثه و کنترل بزاق برای قالب گیری
مواد قالب گیری مزایا و معایب هر یک
روش های قالب گیری (قالب گیری با الاستومرها) و تهیه تری اختصاصی
6- تهیه کست ودای
تکنیک های مختلف پین گذاری و تهیه دای
انواع دای (دای گچی، دای فلزی (الکترولیز) ،‌دای اپوکسی رزین)
تریم و دیچ کردن دای
7- روش های رکوردگیری و انتقال کست ها به ارتیکولاتورها:
انتقال کست بالا: فیس بوو و استفاده از فیس بو
انتقال کست پایین: اکلوژن مرکزی (CO) و رابطه مرکزی (CR) ،‌روش های ثبت CO و CR
مواد رکوردگیری
8- تهیه مدل مومی (Wax up):
آماده کردن دای برای فرم دادن مومی
روش تهیه مدل مومی برای کراون های آلیاژ – پرسیلن
9- پونتیک و انواع آن و تهیه مدل مومی آن:
10- اصول سیلندر گذاری (Investment) :
گچ های سیلندر گذاری و خواص آن ها
سیلندر و مشخصات آن
اسپرو – اسپروگذاری
مقوای نسوز و دلائل بکارگیری آن
مراحل سیلندر گذاری و روش های آن – آشنایی با Vaccum Mixtuer Machine
11- اصول و روش های ریختگی (Casting):
وسایل کار در ریختگی:
دستگاه (کوره) ذوب موم (Burn out)
ماشین های ریختگی
وسائل ذوب آلیاژ
مراحل کستینگ (ریختن سیلندر)
حذف موم داخل سیلندر (Burn out)
ذوب آلیاژ، راه های مختلف ذوب آلیاژ،‌درجه حرارت ریختگی
مراحل اصلی کستینگ (انتقال سیلندر به سانتریفوژ – انتقال آلیاژ و ذوب آن – نحوه استفاده از سانتریفوژ و ...
مراحل خارج کردن کستینگ از سیلندر
بررسی نواقص کستینگ (تخلخل، خشونت سطوح پروتز، کامل ریخته نشدن)
آماده کردن کستینگ برای امتحان کلینیکی و Finishing & polishing
12- تراش دندان برای پارسیل و نیر کراون ها:
مزایا و معایب
کراون های 4/3 قدامی، کراون های4/3 خلفی بالا و پایین کراون های 8/7 و موارد دیگر
13- تراش دندان برای انلیه و انله:
تعریف، مزایا و معایب هر یک
تراش اینله، تراش انله
14- اصول بیولوژیکی تراش:
اثرات تراش بر نسج دندان:
سرعت، درجه حرارت وسائل تراش دهنده، کندی و تیزی فرز، تراش خشک و مرطوب، تراش زیاد و تراش کم
اثرات مواد بر تراش و نسج دندان:
مواد کف بندی، وارینش، مواد قالب گیری، مواد کراون موقت، (اکریل رزین ها و ...) ،‌سمان ها و مواد دیگر. سازگاری مواد با نسوج دندانی و نسوج نرم اطراف
اثرات نخ و نخ گذاری برای کنار زدن لثه

2 –پروتز ثابت 2نظری
سر فصل دروس:
1-    تشخیص و طرح درمان و پیش آگهی در پروتز ثابت:
جمع آوری اطلاعات: مصاحبه با بیمار،‌علت مراجعه ، تاریخچه پزشکی و دندان پزشکی،‌بررسی های داخل و خارج دهانی،‌رادیوگرافی ها، کست های تشخیصی و انتقال کست ها به ارتیکولاتور
-    تشخیص: بر مبنای اطلاعات کسب شده موارد تجویز و عدم تجویز پروتز ثابت
-    طرح درمان :
بررسی نیاز های درمانی بیمار، پیشگیری – درمان رستوریشن های قبلی، انواع رستوریشن های پروتزثابت بر مبنای نیازهای بیمار، درمان های قبل از پروتز ثابت (مراخل ترتیبی درمان ها)، مراحل درمان پروتز  ثابت (ارزشیابی دندان های پایه، ارزشیابی پریودنتالی – ارزشیابی اکلوژنی) ، موارد خاص که به توجه بیشتری نیاز دارند. طراحی بریج ها
2-    چگونگی آماده سازی دندان ها با پوسیدگی های وسیع و دندان های روت کانال تراپی شده برای رستوریشن های ثابت
پین بیلداپ (انواع پین ها – شرایط کاربری پین ها) روش ها و اصول استفاده از دندان های روت کانال تراپی شده برای پست کور
پست های پیش ساخته و انواع پست بیلداپ – مزایا و معایب
پست های ریختگی (روش مستقیم – غیر مستقیم – مزایا و معایب)
3-    پروتز های مموقتی (بینابینی):
اهمیت و اهداف
 تکنیک ساخت (انواع): پیش ساخته، ساختی مستقیم، ساختنی غیر مستقیم
کراون موقت برای دندان های روت کانال تراپی شده مواد کاربردی برای ساخت رستوریشن موقت مزایا و معایب هر یک
سمان کردن کراون های موقت – انواع سمان های موقت (خیلی مختصر)
4- مروری بر نکات حائز اهمیت اصول قالب گیری:
روش های کنار زدن لثه (روش های مکانیکی، شیمیایی، جراحی و الکتروسرجری)
مزایا و معایب هر یک
تکنیک های قالب گیری (الاستومری – هیدروکلوئید – حلقه مسی)
5- مراحل رکوردگیری و ارتیکولاسیون (بررسی مجدد):
CO و CR
روش های ثبت CO و CR
روش های ثبت حرکات
تکنیک (Functionally Genrated path Technique)FGP
6- آلیاژ ریختگی – خصوصیات و کاربرد آن ها:
7- طراحی ساختار فلزی (Coping Design):
8- امتحان ساختار فلزی:
امتحان کلینیکی فول کراون ریختگی – فریم آلیاژ پرسلن
روش های تهیه ایندکس و اتصال دو قسمت فریم فلزی برای لحیم
9- مشخصات و ترکیبات لحیم و روش های کاربرد لحیم:
لحیم و خواص آن،‌مشخصات محل لحیم، مراحل لحیم کاری
بررسی محل لحیم شده، لحیم قبل از پخت، لحیم بعد از پخت
10- سمان کردن:
انواع سمان، خواص و کاربرد هر یک
تکنیک های سمان کردن(موقت، دائم و مراحل انجام کار)
مراحل سمان کردن
بررسی های بعد از سمان کردن
آموزش بهداشت و مراقبت های بعدی (Follow – up)
(اهمیت بهداشت دهان در پروتز پابت و اصول رعایت بهداشت پروتز ها)
11- پرسلن و پرسلن گذاری:
انواع پرسلن و ترکیبات آن ها
وسائل پخت پرسلن
مراحل پخت پرسلن
مکانیسم های اتصال پرسلن به آلیاژ
رنگ و انتخاب رنگ در دندان پزشکی
12- امتحان کلینیکی پرسلن:
بررسی نقاط تماس، انطباق، کانتور
بررسی اکلوژن و تصحیح اکلوژن
رنگ آمیزی و انواع آن
گلیز و انواع آن – مزایا و معایب هر یک
پرداخت (Finishing & Polishing)
13- اتچمنت ها و کاربرد آن ها:
14- طراحی ویژه کراون های پایه پارسیل:
نکات حائز اهمیت در تهیه مدل مومی
نکات حائز اهمیت در استفاده از اتچمنت ها

3 –پروتز ثابت 3نظری
سر فصل دروس:
1- رستوریشن های باند شونده (تراش، مراحل کار، مزایا و معایب هر یک):
رستوریشن های ریختگی باند شونده (اسیداچ ریتینرها)
رستوریشن های باند شونده برای تغییر کانتور
2- زیبایی (استنیک) در پروتز ثابت:
عوامل موثر در زیبایی و تاثیر هر یک بر زیبایی
نور و رنگ،‌عوامل موثر در انتخاب رنگ
Illusion، اصول و راه های ایجاد آن
ایجاد نمای جوان،‌مسن،‌دندان کوچکتر،‌دندان برزگتر،‌دندان کوتاهتر و بلندتر
رنگ آمیزی و ایجاد خصوصیات خاص (داخلی و خارجی)
3- ارتباط پروتز ثابت با رشته های پریو،‌اندو،‌ارتودنسی (به خصوص پریوپروتز)
- پریوپروتز:
بررسی پریودنشیم و آناتومی ناحیه
بررسی تمام مراحل ساخت پروتز (از جمله انتخاب دندان پایه، چگونگی تراش و فینیش لاین و کنار زدن لثه و رستوریشن های موقتی و طراحی پوئینگ) در ارتباط با پریودنشیوم
اسپلینت (تعریف و موارد استفاده،‌انواع اسپلینت)
ترومای اکلوژن
گرفتاری محل انشعاب ریشه ها- Hemisection Root Amputation, Furcation Involvment
(موارد تجویز، تکنیک جراحی،‌اصول و روش های درمان پروتزی)
- پروتز – اندو وارتو:
- بررسی کار های درمانی در ارتباط با هم
- مراحل درمان های پریو – اندو – ارتو – ترمیمی – پروتز
4- موفقیت و عدم موفقیت در درمان های پروتز ثابت (علل و چگونگی رفع آن ها):
عدم موفقیت کلینیکی و بیولوژیکی
عدم موفقیت لابراتوری و بیوفیزیکی و بیومکانیکی
عدم موفقیت موادی
عدم موفقیت زیبایی و مربوط به روابط انسانی
ترمیم پروتزهای ثابت قبلی موجود در دهان بیمار
5- ایمپلنت در پروتز ثابت:
تعریف،‌ مختصری تاریخچه، انواع، فلسفه کاربرد آن ها
اصول و مبانی Osseointegration- انواع ایمپلنت های موجود
شرح روش ساخت پروتز های ثابت بر روی ایمپلنت و اختصاصات آن
(قالب گیری – امتحان فریم – اکلوژن،‌ جایگزینی در دهان – بهداشت)
6- معرفی و تعذیف اکلوژن و سیستم استوماتوگناتیک:
آناتومیو فیزیولوژی:
فکین و دندان ها
پریودنشیوم و پروپریوسپشن ها
عضلات جونده، زبان، کام نرم، حالت دهنده صورت،‌موقعیت سر و گردن بدون نقش آن ها در حرکات مفصل گیجگاهی فکی.
7- اکلوژن نرمال (فیزیولوژیک)
8- انواع اکلوژن: Balanced, Group Function, Anterior guidance
9- حرکات فک پایین:
آناتومی مفصل گیجگاهی فکی (خلاصه ومختصر – بررسی مجدد)
مسیرهای حرکتی کندیلها – محور افقی چرخشی کندیل ها – موقعیت نهایی کندیل
حرکات مرزی و فانکشنال فک پایین
آناتومی فانکشنال عضلات و لیگمان های موثر در حرکات فک پایین (بررسی رل عضلات و لیگمان ها در حرکات فک پایین)
10- ثبت روابط فکین:
ثبت رابطه وضعیتی – فیس بو
ثبت رابطه مرکزی و اکلوژن مرکزی – مزایا و معایب و موارد استفاده هر یک
ثبت روابط غیر مرکزی (طرفی و پیشگرایی)
11- عوامل تعیین کننده اکلوژن (Occlusal Determinants)
تعیین کننده های قدامی اکلوژن
تعیین کننده های خلفی اکلوژن
 تاثیر حرکات فک و تعیین کننده های اکلوژن بر مورفولوژی سطح اکلوزال دندان ها
12- اختلالات مفصل گیجگاهی فکی:
تقسیم بندی اختلالات
نحوه معاینه بیماران
امتحانات رادیوگرافیکی و پاراکلینیک
روش های درمانی اختلالات مفصل گیجگاهی فکی نایت گارد و بایت گارد (اسپلنت اکلوزالی)
رابطه انترفرنس با عضلات
تصحیح اکلوژن
13- ارتفاع و فاصله عمودی و اصول بررسی و باز سازی آن در بیماران

4 –پروتز ثابت 1عملی
محل آموزش: فانتوم
میزان حداقل آموزش
1- تراش دندان پره مولر دوم برای آلیاژ پرسلن
(PFM)
2- تراش مولر دوم برای فول کراون ریختگی (FGC)
(دو مرحله فوق روی دندان گچی واکریلی انجام می شود)
3- قالب گیری
4- تهیه دای و کست کار – ارتیکولیشن
5- Wax up ریتینر ها و پونتیک بین دو دندان فوق (مولر اول)
6- سیلندر گذاری و کستینگ
7- پرداخت و تحویل بریج
8- تراش دندان سانترال بالا (روت کانال شده) برای پست کور
9- ساخت پست کور ریختگی دندان سانترال بالا
کل کار عملی:
اسکلت بریج سه واحدی + یک پست کور ریختگی

5 –پروتز ثابت2 عملی
میزان حداقل آموزش
1- آشنایی با وسایل و تجهیزات و کاربرد آن ها در کلینیک
2- آشنایی با نحوه معاینه و پر کردن پرونده بیمار
3- ساخت تک کراون یا بریج سه واحدی خلفی برای بیمار
(تمام مراحل بابراتوری باید توسط دانشجو انجام شود)
کل کار عملی:‌
یک تک کراون یا یک بریج سه واحدی خلفی برای بیمار

6 –پروتز ثابت 3عملی
میزان حداقل آموزش
1- مراحل اولیه درمان بیمار
2- آماده کردن کانال برای پست
3- تهیه پست کور ( روش مستقیم یا غیر مستقیم)
4- سمان کردن پست کور
5- ساخت کامل یک بریج خلفی
کل کار عملی:
یک پست کور + یک بریج سه واحدی خلفی یا قدامی


>>:  11 واحد(3 واحد نظری و 8 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت