اندودانتیکس

1 -اندوداتیکس 1 نظری
سر فصل دروس:
1-    تعریف، فلسفه و تاریخچه اندودانتیکس
2-    آشنایی با آناتومی داخلی دندان
3-    اصول تهیه حفره دسترسی به پالپ دندان
4-    آشنایی با ابزار و وسائل اندودانتیکس
5-    اصول بیولوژیکی و اهداف تمیز کردن کانال های دندان
6-    تمیز کردن و شکل دهی کانال های مستقیم
7-    تمیز کردن و شکل دهی کانال های خمیده
8-    آشنایی با حوادث حین درمان
9-    آشنایی با مواد مورد مصرف در اندودانتیکس
10-    روش های مختلف پر کردن کانال ریشه
11-    اصول استریلیزاسیون در اندودانتیکس
12-    رادیوگرافی در اندودانتیکس

2 -اندوداتیکس 2 نظری
سر فصل دروس:
1-    جنین شناسی  و بافت شناسی پالپ، پری اپیکال و عاج
2-    التهاب پالپ و عوامل تحریکی
3-    میکروب شناسی و ایمنی شناسی در اندودانتیکس
4-    بیماری های پالپ
5-    پیشگیری از بیماری های پالپ
6-    بیماری های پری اپیکال
7-    آشنایی با اصول تشخیص و تست های حیاتی دندان در اندودانتیکس
8-    طرح درمان در اندودانتیکس
9-    شناخت عوامل موثر در انتخاب دندان و آموزش بیمار
10-    بی حسی موضعی در اندودانتیکس
11-    ایزولاسیون در اندودانتیکس و استفاده از برادم
12-    فوریت های اندو
13-    فارماکولوژی در اندو
14-    
3 -اندوداتیکس 3 نظری
سر فصل دروس:
پیشگیری و درمان حوادث حین درمان
درد و کنترل آن در اندودانتیکس
پیشگیری و درمان فوریت های حین و متعاقب درمان
اصول تشخیص و درمان دندان های صدمه دیده از ضربه (درمان دندان های با آپکس باز)
تشخیص و درمان ضایعات اندو – پریو
اصول جراحی های اندودانتیکس
تحلیل ریشه و روش های درمان آن
موفقیت و عدم موفقیت در اندودانتیکس
درمان مجدد در درمان ریشه
سیر ترمیم ضایعات پری اپیکال
سفید کردن دندان ها

4 -اندوداتیکس 1 عملی
محل آموزش: فانتوم

تهیه حفره دسترسی  و تهیه کانال و پر کردن دندان ها (انواع دندان ها در فک بالا و پایین در فانتوم)

5 -اندوداتیکس 2 عملی
میزان حداقل آموزش
واحد عملی دو شامل درمان ده کانال (شامل دندان های تک کانال و دو کانال)

6 -اندوداتیکس 3 عملی
میزان حداقل آموزش
واحد عملی 3 شامل درمان 15 کانال (حداقل سه دندان مولر)

7 -اندوداتیکس 4 عملی
میزان حداقل درمان
واحد عملی 4 شامل درمان 8 کانال (حداقل 2 مورد درمان مجدد)
دانشجو لازم است در طول واحد های عملی کلینیکی حداقل دو دندان تروماتیزه را مورد درمان قرار دهد و در نمایش حداقل یک مورد جراحی پری رادیکولر شرکت نماید. دندان های درمان شده جهت ترمیم تاج به بخش ترمیمی و یا پروتز مراجعه خواهدند نمود.


>>:  10 واحد (3 واحد نظری و 7 واحد عملی)

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت