رساله

1-  رساله 1
ميزان حداقل آموزش
1-    نگارش  طرح مقدماتي تحقيق (پروپوزال) با هدايت استاد راهنما
2-    تصويب پروپوزال و عنوان تحقيق در مرجع مربوطه
3-    ثبت عنوان تحقيق در اداره آموزش دانشكده

2-  رساله 2
1- انجام تحقيق مطابق مواد و روش هاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما
2- ارائه گزارش مكتوب از پيشرفت تحقيق به استاد راهنما

3-  رساله 3
1- ميزان تحقيق مطابق مواد و روش هاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما
2- ارائه گزارش مكتوب از پيشرفت تحقيق به استاد راهنما

4-  رساله 4
1- انجام و اتمام تحقيق مطابق مواد و روشهاي مصوب به سرپرستي استاد راهنما
2- نگارش رساله با تاييد نهايي استاد (آماده دفاع بودن)
3- دفاع از رساله (واداي سوگند)


>>:  8 واحد نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت