زبان خارجه تخصصی

1 -زبان خارجه تخصصی1
 سر فصل دروس:
متني از كتاب Outline of oral and dental anatomy – Jack young
و در عين حال متن درس مي تواند با انتخاب استاد مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشكده از كتب ديگر دندان پزشكي يا پزشكي انتخاب گردد.
2 – زبان خارجه تخصصی2
سر فصل دروس:
متن اين درس كه ضرورتا بايد سنگين تر از متن زبان اختصاصي 1 باشد با انتخاب استاد مربوطه و تصويب شوراي آموزشي دانشكده از كتب دندان پزشكي يا پزشكي انتخاب گردد .


>>:  4 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت