روش تحقیق در علوم پزشکی

سرفصل دروس:
1-    مفهوم تحقيق و انواع آن
2-    مراحل مختلف يك تحقيق
3-    انواع اطلاعات – روش هاي جمع آوري اطلاعات
4-    طبقه بندي اطلاعات و بيان آن به وسيله جدول و نمودار
5-    توصيف  عددي اطلاعات (شاخص ها،‌مركزي و پراكندگي)
6-    مفهوم احتمال و بيان قوانين ساده
7-    توزيع دو جمله اي و كاربرد آن در علوم پزشكي
8-    توزيع نرمال و كاربرد آن در علوم پزشكي
9-    نمونه گيري و تكنيك هاي ساده آن
10-    قضيه حد مركزي – برآورد حدود اعتماد و ميانگين و نسبت برآورد تعداد نمونه
11-    مفهوم فرضيه – تست آماري، اشتباه نوع اول و دوم
12-    دستور انجام چند آزمون مهم آماري كه بيشتر در مقالات پزشكي و دندان پزشكي مشاهده مي گردد (آزمون اختلاف ميانگين و نسبت از يك عدد ثابت – آزمون اختلاف دو ميانگين و دو نسبت)
13-    مفهوم همبستگي بين دو نسبت و روش بررسي آن در نماد كمي و كيفي (ضزيب همبستگي با عدد صفر و جدول موافق)
14-    بررسي آماري چند مقاله دندان پزشكي انتخاب شده


>>:  2 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت