بیولوژی دهان

1-    درد و كنترل آن در حفره دهان و فك و صورت
2-    جويدن
3-    بلع
4-    بيولوژي حس هاي حرارت، لمس،‌ذائقه در حفره دهان
5-    ميكروسيركوليشن و مايعات بين بافتي
6-    بيولوژي استخوان
7-    بافت پوشش دهان و بافت هم بندي
8-    بيولوژي مواد معدني دندان و استخوان
9-    متابوليسم فسفروكلسيم با توجه به حفره دهان، دندان ها و فكين
10-    Mineralization مينا، عاج و سمنتوم
11-    بيولوژي غدد بزاقي ، بزاق و تركيبات آن
12-    آنزيم هاي بزاق و نقش آن ها
13-    اثر داروها بر ترشح بزاق
14-    شناخت اثر سو داروها بر مخاط دهان و دندان ها
15-    بيولوژي پريودونشيم در سلامت و بيماري
16-    تشكيل و تركيب پلاك دنداني
17-    متابوليسم پلاك
18-    پيشگيري و كنترل پلاك
19-    ميكروارگانيزم هاي حفره دهان
20-    بررسي بيماريزايي ميكروارگانيسم ها بر روي دندان ها پريودنشيوم و مخاط دهان
21-    ايمونولوژي در حفره دهان
22-    تغذيه و تاثير آن بر بافت هاي حفره دهان و دندان ها


>>:  1 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت