آسیب شناسی دهان و فک و صورت

سر فصل دروس:
آنو مالی های رشدی تکاملی:
1-    نا هنجاری های لب و کام
2-    نا هنجاری های مخاط دهان
3-    نا هنجاری های فک
4-    ناهنجاری های زبان
ایمیوناپاترولوژی
تغییرات پاتولوژیک پری اپیکال:
1-    پری اپیکال گرانولوما
2-    پری اپیکال آبسه
3-    کیست پری اپیکال
4-    استئیت کندانسه
5-    استئومیلیت (حاد، مزمن و استئومیلیت گاره)
تغییرات پاتولوژیک اپیتلیوم مخاط دهان:
1-    هیپرکراتوز، پاراکراتوز، ارتوکراتوز، اسپونژیوزیز، دیسکراتوزیز
2-    لکوادما
3-    Linea Alba
4-    لکوپلاکیا شامل کراتوز خوش خیم، کراتوز همراه با دیسپلازی و اریتروپلاکیا
5-    استوماتیت نیکوتین
 
ضایعات پوستی – مخاطی:
1-    دیسپلازی ارثی اکتودرم
2-    لیکن پلان
3-    پسوریازیس
4-    اریتم مولتی فرم (سندرم استیون جانسون و بهست)
5-    پمفیگوس
6-    اپیدرمولیزبولوز
7-    لوپوس اریتماتوز
8-    اسکلرودرما
عفونت های میکروبی، ویروسی و قارچی:
1-    ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد یا اولیه
2-    هرپس ثانویه
3-    Aphthous minor
4-    Aphthous major
5-    هرپس زوستر
6-    هرپانژین
7-    سرخک
8-    آبله مرغان
9-    بیماری های پنجه گربه

باکتریال:
1-    مخملک
2-    سل
3-    سفیلیس
4-    سوزاک
5-    Midline lethal granuloma
6-    اکتینومیکوزیس
 
قارچی:
1-    کاندیدا آلبیکانس
2-    هیستوپلاسموزیس
3-    بلاستومایکوزیس

تومورها و کیست های ادنتوژنیک:
تومورها:
1-    آملوبلاستوما
2-    آدنوماتوییدادنتوژنیک تومور
3-    ادنتوما
4-    تومور پیندبورگ
5-    میکسوم ادنتوژنیک
6-    املوبلاستیک فیبروما – املو بلاستیک ادنتوما
7-    سمانتوما(انواع سمانتوما)

کیست های ادنتوژنیک:
1-    کیست پری اپیکال
2-    کیست باقیمانده
3-    کیست پریموردیال
4-    کیست دانتی ژور
5-    کیست رویشی
6-    کیست ژنژیوال
7-    کیست لاترال ژریودنتال
8-    کیست گورلین
9-    کراتوسیست

2-  آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 نظری
سر فصل دروس:
تومور های نیک خیم و بد خیم اپی تلیالی:
خوش خیم: پاپیلوما
بدخیم ها:
1-    کارسینوم این سایتو
2-    اسکواموس سل کارسینوما
3-    وروکوکاسینوما
4-    کارسینوم بارزوسلولر
تومور های نیک خیم و بد خیم مزانشیمی:
خوش خیم:
1-    فیبروم
2-    لیپوم
3-    گرانولارسل میلوما (میوبلاستوما)
4-    شوانوما
5-    نوروفیبروما
6-    تراماتیک نوروما
7-    همانژیوما
8-    ملانومای ارثی
9-    سندرم Sturges Weber
10-    لنفانژیوم
بد خیم:
1-    فیبروسارکوم
2-    لیپوسارکوم
3-    استئوسارکوم – کندروسارکوم
4-    لیومیوسارکوم – رابومیوسارکوم
ضایعات غدد بزاقی:
1-    بافت شناسی غدد بزاقی
2-    نقص در ترشح بزاق
3-    سیلولیتیازیس
4-    عفونت های بزاقی میکروبی و ویروسی
5-    کیست های غدد بزاقی مانند موکوسل و رانولا و ..
6-    سندرم های غدد بزاقی (میکولیکزوشوگرن)
تومور های غدد بزاقی:
خوش خیم:
1-    پلئومورفیک آدنوما
2-    پاپیلوسیستیک آدنومالنفوماتوزا
بدخیم:
1-    پلئومورفیک آدنومای بدخیم
2-    موکواپیدرموئید کارسینوما
3-    آدنوئید سیستیک کارسینوما ( سیلندروما)
ضایعات متاستاتیک:
-    تومورهای متاستاتیک اپی تلیالی
-    تومور های متاستاتیک مزانشیمی
تظاهرات بیماری های متابولیک و هورمونی :
کلسیم
1-    اختلال مینرال ها،‌فسفر – سدیم و پتاسیم و روی
2-    اختلال پروتئین ها ( اسید های آمینه) آمیلوئیدوز Perphytice
3-    اختلال متابولیسم کربوهیدرات ها – شامل اختلالات متابولیسم در موکوپلی ساکاریدها
4-    اختلال متابولیسم چربی ها
5-    اختلالات ویتامین ها A,B,C,D
6-    اختلالات متابولیسم هورمون ها (هیپوفیز – تیروئید – پاراتیروئید – آدرنال)
5-    لوزالمعده بیماری دیابت
ضایعات استخوانی:
1-    ژانت سل مرکزی و ضایعات فیبرواستئوز
2-    هیپرپاراتیروئیدیسم
3-    چروبیسم
4-    فیبروزدیسپلازی
5-    اسیفاین فیبروم مرکزی
6-    بیماری پاژت استخوان
ضایعات پیگمانته مخاط دهان:
پیگمانتا سیون فیزیولوژیک
افلیت
خال های پیگمانته (اینترادرمال – جانکشنال و کامپاوند)
ملانوم بد خیم
بیماری آدیسون
سندرم پوتس جگر
ضایعات شبه تومورال حفره دهان:
فیبرم تحریکی
اپولیس فیشراتوم
گرانولوم پیوژنیک
ژانت سل محیطی
فیبروم محیطی
اپولیس گرانولوماتوز
سیتولوژی دهان
بیوپسی و تکنیک های آن

3 – آسیب شناسی دهان و فک و صورت 1 عملی
4 – آسیب شناسی دهان و فک و صورت 2 عملی
میزان حداقل آموزش
آموزش آسیب شناسی دهان و فک و صورت عملی 1 و 2 شامل 40 اسلاید میکروسکپی ضایعات فک و دهان است که (هر ترم 20 اسلاید) در آزمایشگاه تدریس می شود.
ضمنا Problem Based Case Presentation انجام می شود + تشخیص افتراقی


>>:  4 واحد نظری و 2 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت