ویروس شناسی

1-    تعریف و تاریخچه ویروس ها
2-    ساختمان ویروس ها
3-    خواص وسروس ها
4-    تکثیر وسروس ها
5-    روابط بین ویروس ها و سلول میزبان
6-    روش های تشخیصی بیماری های ویروسی
7-    باکتریو فا‍ژها
8-    مکانیسم اثر داروهای ضد ویروسی
9-    طبقه بندی ویروس ها
10-    HIV
11-    ویروس های هپاتیت
12-    ویروس های گروه تبخال
13-    پیکونا ویروس ها
14-    باکس ویروس ها
15-    آدنوویروس ها
16-    اریو ویروس ها
17-    میکو ویروس ها
18-    هاری
19-    ویروس های مولد سرطان
20-    سیتومگالو ویروس ها
21- کار های عملی مربوط به ویروس ها
 


>>:  1 واحد نظری – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت