میکروب شناسی

1 - میکروب شتاسی نظری
1-    تعریف و طبقه بندی باكتری ها
2-    اختلاف اوكاریوتها و پروكاریوتها
3-    تعریف و تقسیم باكتری شناسی
4-    تاریخچه باكتری شناسی
5-    شكل و اندازه و ساختمان تشریحی باكتری ها
6-    تركیب شیمیایی و تولید مثل باكتری ها
7-    طرز مطالعه باكتریها
8-    دوره های حیاتی باكتری ها
9-    تغیییرات باكتری ها: فنوتیپیك ، ژنوتپیك و غیره
10-    متابولیسم باكتری ها
11-    اثر عوامل فیزیكی روی باكتری ها
12-    اثر عوامل شیمیایی روی باكتری ها
13-    اثر مواد ضد میكروبی روی باكتری ها
14-    اكولوژن باكتری ها
15-    فلور طبیعی دهان
16-    اپیدمیولوژی باكتری ها (در مورد باكتری ها و ویروس های شایع ذكر می شود)
17-    بیماریزایی باكتری ها
18-    دفاع بدن در مقابل باكتری ها
19-    میكروكوكاسیه ها: استافیلوكوك
20-    استرپتوكوكاسیه آ: استرپتوكوك، پنوموكوك
21-    نایسریاسیه ها
22-    ویونلاسیه ها: گونوكوك مننگوكوك و ویونلا
23-    باسیلاسیه ها: باسیلوسها،‌كلوستریدیومها
24-    لاكتوباسیلها
25-    آكتی نومیستالها: كورینه فرمها،‌میكوباكتریومها، آكتینومیست ها و نوكاردیا
26-    آنتروباكتریاسیه ها: سالمونلاها،‌شیگلاها، اشتریشیاها،‌كلبسیلا، سیتروباكتر،‌ادوارد سیلا،‌اروینیا
27-    پسودوموتاها
28-    بروسلاها، یرسنیاها،‌هموفیلوسها،‌برده تلاها، آلكالی ژنس، آكروموباكتر.
29-    باكتروئیدیاسه ها: باكتروئیدها ( پروفیروموناس ها)، فوزوباكتریومها،‌لپتوتریكیا
30-    ویبریوناسیه ها
31-    اسپیریلایسیه ها
32-    اسپیركتاسیه ها: اسپیروكت ها،‌بورلیاها،‌لپتوسپیراها
33-    كلومیدیاسیه ها
34-    ریكتزیاها
35-    كلامیداسه ها

 
2 –میکروب شناسی عملی
1-    آشنایی با میكروسكوپ و وسائل آزمایشگاه میكروبشناسی
2-    استریلیزاسیون
3-    مشاهده و شناخت
4-    محیط های كشت میكروبی
5-    نمونه برداری (روش اسمیر و ...) از فلور طبیعی دهان و نواحی مختلف دهان
6-    طرز كشت و جدا كردن باكتری ها
7-    طرز تهیه،‌گسترش و رنگ آمیزی باكتری ها و دیدن محرك آن ها
8-    آزمایش ریز بینی و كشت انواع استافیلوكوكها و تشخیص استافیلوكوك بیماریزا از غیر بیماریزا
9-    آزمایش ریز بینی و كشت استرپتوكوك و پنوموكوك،‌ مطالعه انواع همولیز و سایر آزمایش های مربوط به آن ها،‌آزمایش ریز بینی لاكتوباسیل
10-    آزمایش ریز بینی و كشت باسیل دیفتری و دیفتروئیدها،‌رنگ آمیزی گرم،‌آلبرت،‌نایسر
11-    مطالعه و كشت باكتری ها بی هوازی
12-    میكوباكتریاسه:‌مطالعه باسیل كخ و جذام،‌رنگ آمیزی زیل نلسن،‌تلقیح به حیوان حساس
13-    اسپیروكتاسه ها:‌مطالعه و بررسی،‌ترپونم
14-    آنتی بیوگرام (تاثیر آنتی بیوتیك ها بر روی باكتری ها و تعیین حساسیت و مقاومت باكتری ها  در مقابل آنتی بیوتیك ها
15-    روشهای مختلف شمارش باكتری ها  


>>:  3 واحد نظری و 1 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت