فیزیک پزشکی

1- فیزیك بینایی:
ماهیت و خواص نورمرئی، اشعه زیر قرمز، اشعه ماورا بنفش و كاربرد پزشكی و دندان پزشكی – مطالعه فیزیكی چشم، تشخیص و تصحیح ناهنجاری های كروی
آستیگماتیسم و طرق تصحیح آن
مشخصات شبكیه، میدان بینایی، تیز بینی، دیدن رنگ، دیدن با دو چشم، درك برجستگی اجسام
برنامه عملی ( متناسب با امكانات موجود)
2- امواج ورا صوتی و كاربرد پزشكی آن:
تولید و خواص امواج ورا صوتی
خواص شیمیایی و بیولوژیكی امواج وراصوتی كاربرد امواج ورا صوتی در پزشكی
برنامه عملی (متناسب با امكانات موجود
3-    كاربرد جریان های پرفركانس در پزشكی و دندان پزشكی
- تولید و خواص جریان های پر فركانس
- خواص فیزیولوژیكی و موارد استعمال جریان های پر فركانس در پزشكی و دندان پزشكی
- جراحی الكتریكی
- حرارت درمانی
- اثرات سو و جریان های الكتریسیته بر بدن و راه های مختلف آن
برنامه عملی ( متناسب با امكانات موجود)
4- پزشكی هسته ای:
ساختمان اتم و انرژی هسته ای
رادیواكتیو و خواص آن (ژرتوهای یونساز)
رادیواكتیویته طبیعی
نوترون ها، رادیواكتیویته مصنوعی
تشخیص و سنجش مواد رادیاكتیویته
مولكول های نشاندار و موارد استعمال پزشكی و دندان پزشكی آن
موارد استعمال رادیوایزوتوپها در تشخیص و درمان
برنامه عملی ( متناسب با امكانات موجود)
5- مبانی فیزیكی رادیولوژی و رادیوتراپی:
ماهیت و خواص اشعه ایكس
مولد های اشعه ایكس
جذب و اندازه گیری اشعه ایكس
اصول فیزیكی پرتو تشخیصی و پرتو درمانی
رادیوبیولوژی
حفاظت در برابر پرتو های یون ساز
6- لیزر در دندان پزشكی
تولید- خواص نور لیزر – انواع لیزر ها- كاربرد های كلینیكی در دنان پزشكی


>>:  1/5 نظری و0/5واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت