فیزیولوژی

1 -فیزیولوژی نظری
    1- فیزیولوژی سلول و محیط آن:
هموستازیس به بخش های مایعی بدن Fluted compartment- ساختمان  و فیزیولوژی غشا سلول – مكانیسم های ترانسپورت  (انتقال فعال،‌غیر فعال و تسهیل شده) – پتانسیل غشایی – فیزیولوژی غشا بافت های تحریك پذیر (عصب ، عضله) – پتانسیل عمل و انتشار آن – پتانسیل عمل در تار عصبی – مقایسه پتانسیل های عمل در عضله قلب،‌عصب و عضلات مخطط و صاف- انقباض عضله صاف پتانسیل عمل مركب- هدایت در سینا پس (عصب با عصب،‌ عصب با عضله مخطط، عصب با عضله صاف) – فیزیولوژی ارگان های سلول
2- فیزیولوژی خون:
فیزیولوژی بافت های خونساز و مراحل خونسازی – فیزیولوژی گلبول های قرمز – بحث كامل درباره هموگلوبین و نقش آن در حمل گاز ها- فیزیولوژی گلبول های سفید – فیزیولوژی پلاكت ها و مكانیزم انعقاد خون- فیزیولوژی پلاسما و لنف
3- فیزیولوژی عضله  قلب:
آناتومو فیزیولوژی قلب – ویژگی های عضله قلب (الكتریكی، هدایتی، تامین و مصرف اكسیژن) مكانیك قلب (سیستول و دیاسیستول،‌سیكل قلب) برون ده قلب – اعصاب خارجی قلب – اثر یون ها و هورمون ها بر روی قلب – خودكاری قلب و بافت ویژه انتقال تحریكات در قلب – الكتروكاردیوگرافی – اطلاعات كلی درباره وكتوركاردیوگرام – جریان صدمه – اختلالات ریتم قلب مراكز نابجا – ضربات زودرس
4- فیزیولوژی گردش خون:
قوانین فیزیكی گردش خون عمومی (مقاومت عروقی،‌ویسكوزیته، جریان خون در عروق، فشار خون،‌فشار بحرانی انسداد) – عوامل ایجاد كننده جریان خون (پمپ قلب،‌مقاومت عروقی،‌حجم خون) – گردش خون شریانی (فشار شریانی،‌نبض شریانی و
/ك.4- فیزیولوژی گردش خون:
قوانین فیزیكی گردش خون عمومی (مقاومت عروقی،‌ویسكوزیته، جریان خون در عروق، فشار خون،‌فشار بحرانی انسداد) – عوامل ایجاد كننده جریان خون (پمپ قلب،‌مقاومت عروقی،‌حجم خون) – گردش خون شریانی (فشار شریانی،‌نبض شریانی و عوامل موثر در آن، فیزیولوژی آرتریل ها،‌فشار متوسط شریانی،‌ روش های اندازه گیری فشار خون شریانی) – گردش خون مویرگی (تبادلات مویرگی، فشار های اسمتیك و هیدرواستاتیك در مویرگ ها،‌قانون استارلینگ) گردش خون وریدی (اعمال انتقالی و ذخیره ای ورید ها،‌پمپ وریدی،‌نبض وریدی مركزی،‌اندازه گیری فشار وریدی) تنظیم  پرونده قلبی و روش های اندازه گیری آن (قوانین هترومتریك و هومئومتریك) – تنظیم عصبی فشار خون (رفلكس های گردش خون شامل رفلكس های گیرنده فشاری شیمیایی) – تنظیم هومورال گردش خون (نقش كلیه،‌نقش هورمون ها و یون های موجود در خون) – تنظیم گردش خون در بافت های اختصاصی. (قلب،‌مغز،‌احشا پوست،‌عضلات) – گردش خون ریوی – جریان لنف – تاثیر فعالیت های عضلانی بر سیستم قلب و گردش خون به طور كلی – شوك گردش خونی
5- فیزیولوژی تنفس:
آناتوموفیزیولوژی دستگاه تنفس – مكانیك تنفس (عضلات تنفسی،‌فشار داخل حبا بچه ای،‌فشار فضای جنبی) – قابلیت ارتجاع ریه و قفسه سینه – قابلیت پذیرش ریوی – نقش سرفاكتانت – كار تنفسی (كار ارتجاعی، كار غیر ارتجاعی شامل كار ویسكوزیته ای و كار مجاری هوایی) – حجم و ظرفیت های ریوی – حجم دقیقه ای – بازدم سریع در ثانیه – حداكثر شدت جریان میان بازدمی- حداكثر ظرفیت تنفسی منحنی جریان – فضای مرده و تهویه حبابچه ای – قوانین گاز ها در رابطه با انتقال آن ها از غشا واحد تنفسی – تركیب و فشار گاز های داخل حباب چه ای – تركیب گاز های خون وریدی مجاور حباب چه ها – تبادلات گازی بین حبابچه ها و اخون – نسبت تهویه به جریان خون – انتقال گاز های تنفسی در خون (یادآوری اهمیت هموگلوبین در انتقال گاز های تنفسی) – تبادلات گازی در بافت ها – مركز تنفس و قسمت های مختلف تشكیل دهنده آن – كنترل عصبی تنفس – كنترل هومورال تنفس – تنفس در شرایط غیر عادی (ارتفاعات، فعالیت عضلانی،‌تنفس جنین) – اعمال غیر تنفسی ریه ها
6- فیزیولوژی كلیه – تنظیم مایعات بدن:
آناتوموفیزیولوژی كلیه – گردش خون كلیوی – ساختمان نفرون – فیلتراسیون گل.مرولی و اندازه گیری آن – مكانیسم های توبولی برای جذب و دفع مواد مختلف – كلیرانس پلاسما – مكانیسم های كلیوی برای رقیق و غلیظ كردن ادرار – مكانیسم  خود تنظیمی گردش خون كلیوی – مقایسه تركیبات ادرار و خون – كنترل حجم مایع خارجی سلولی و غلظت الكترولیت ها در آن – مكانیسم ادرار كردن
7- فیزیولوژی تنظیم PH خون شریانی:
تعریف  PH – فرمول هندرسن هسلباخ – انواع اسیدوز و آلكالوز و مكانیسم های جبرانی – اثر بافرهای خون – بافرهای مایع خارجی سلولی- بافرهای داخل سلولی – نقش دستگاه تنفس در تنظیم PH – نقش كلیه در تنظیم PH
8- فیزولوژی دستگاه گوارش و متابولیسم:
كلیات اعمال حركتی دستگاه گوارش – جویدن و بلع – اعمال حركتی معده – اعمال حركتی روده باریك – حركات روده بزرگ و ناحیه ركتوآنال و رفلكس اجابت مزاج – ترشح اگزوكرین پانكراس و عمل گوارشی آن – ترشح و گوارش روده ای – جذب در دستگاه گوارش – اعمال متابولیك كبد – تعادل رژیم غذایی – اثرات فیزیولوژیك ویتامین ها- جویدن و مكانیسم عصبی عضلانی آن
9- فیزیولوژی دستگاه عصبی:
فیزیولوژی حس های پیكیری – فیزیولوژی نخاع شوكی – فیزیولوژی تنه مغزی – فیزیولوژی مغز میانی – فیزیو لوژی مخچه – فیزیولوژی تالاموس – فیزیولوژی  هیپوتالاموس – فیزیولوژی قشر مغز – سیستم عصبی خود مختار – تنظیم درجه حرارت بدن – سیناپس ها- حس شنوایی و اختلالات آن – حس بینایی و فیزیولوژی چشم – اطلاعات كلی درباره : یادگیری و حافظه و رفلكس های شرطی،‌مایع مغزی نخاعی – فیزیولوژی چشایی و بویایی – اعمال حركتی تشكیلات شبكه ای – هسته های قاعده ای – صرع – فیزیولوژی درد و تئوری های درد
10- فیزیولوژی غدد درون ریز و دستگاه تناسلی:
مقدمه هورمون شناسی و مكانیسم عمل آن ها – فیزیولوژی غدد آدنوهیپوفیز و نورهیپوفیز – رابطه هیپوفیز با هیپوتالاموس – فیزیولوژی غدد تیروئید – فیزیولوژی غدد پارا تیروئید و متابولیسم كلسیم – لوزالمعده – اندوكرین و تنظیم میزان قند خون – فیزیولوژی غدد فوق كلیوی (بخش قشری و بخش مركزی) – اطلاعات كلی درباره : فیزیولوژی تیموس واپی فیز، فیزیولوژی یائسگی، فیزیولوژی بلوغ در پسر ها و فیزیولوژی پروستاگلاندینها،‌ فیزیولوژی سیكل ماهانه
تذكر: فیزیولوژی سلول و محیط آن – تنفس-  كلیه و تنظیم مایعات بدن – دستگاه گوارش و متابولیسم گردش خون عینا مانند فیزیولوژی پزشكی تدریس می گردد ولی با حجم كمتر
 
2- فیزیولوژی عملی
دروس عملی متناسب با سر فصل دروس فوق می باشد.

>>:  5 واحد نظری و 1 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت