ژنتیک انسانی

1-    اصول توارث – بیماری های كروموزومی- بیماری های ژنی
2-    انواع توارث بیماری ها- ازدواج های خانوادگی – بیماری های وابسته به جنس
3-    بیماری های پلی ژن – بیماری های جنینی – ناسا زگاری های گرو ه های خونی
4-    ایمونوژنتیك – بیماری های هموگلوبین های غیر طبیعی
5-    كشت كروموزومی – مشاوره ژنتیكی- بیماری های مادرزادی


>>:  2 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت