روانشناسی عمومی

1-    مقدمات و تعاریف روانشناسی از دیدگاه های مختلف
2-    مفهوم نفس و عقل از دیدگاه قرآن
3-    رشد از دیدگاه های مختلف و تفاوت های فردی
4-    ادراك و حافظه
5-    هوش(تعاریف و آزمون های هوشی و نظریات مختلف در این زمینه)
6-    یادگیری (انواع، اهداف و نظریات)
7-    شخصیت (رویكرد عصب شناسی، پدیده شناسی – روان تحلیلی – شناختی – وجود گرایی)
8-    اختلالات شخصیت و ظبقه بندی بیماری هایی روانی – رفتار های به هنجار و نا هنجار
9-    رابطه پزشك و بیمار از دیدگاه های مختلف


>>:  2 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت