بیوشیمی

1-بیوشیمی نظری
1-    مقدمه شناخت بیوشیمی و ساختمان بدن انسان از نظر بیوملكولی
2-    ساختمان شیمیایی كربوهیدرات ها
3-    ساختمان شیمیایی لیپید ها
4-    ساختمان شیمیایی اسید های آمینه، پروتئین ها، شرح مختصری از خواص آب، PH و تامپون
5-    ساختمان شیمیایی نوكلئوزید ها و نوكلئوتید های آزاد
6-    ویتامین ها و كوآنزیم ها
7-    آنزیم ها
8-    هورمون ها ( ساختمان شیمیایی، طبقه بندی و مكانیزم اثر)
9-    اكسیداسیون بیولوژیك، انرژی و زنجیر انتقال الكترون
10-    غشا سلولی و انتقالات
11-    مكانیسم هضم و جذب (باختصار) و متابولیسم كربوهیدرات ها
12-    مكانیسم هضم و جذب (باختصار) و متابولیسم لیپید ها
13-    مكانیسم هضم و جذب (باختصار) و متابولیسم پروتئین ها، سرنوشت گروه آمین اوره سازی و متابولیسم بعضی از اسید های آمینه
14-    متابولیسم اسید های  نوكلئیك و نوكلئوتید ها
15-     بیوسنتز اسید های نوكلئیك، پروتئین ها و اثر آنتی بیوتیك ها
16-     تركیبات شیمیایی خون
17-    آب و الكترولیت ها
18-    تنظیم متابولیسم
19-    تغذیه
 
2-  بیوشیمی عملی
گروه  بیوشیمی با توجه به امكانات خود در زمینه های زیر برنامه درس عملی را تنظیم می نماید.
1-    آشنایی با وسائل آزمایشگاهی
2-    آزمایش ادرار
3-    آزمایش بعضی از تركیبات خون
4-    اندازه گیری پروتئین های تام سرم و الكتروفورز پروتئین ها
5-    اندازه گیری بعضی از آنزیم های سرم و در صورت امكان ایزوآنزیم ها
6-    اندازه گیری الكترولیت های سرم و عناصر كمیاب
 


>>:  4 واحد نظری و 1 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت