آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور

1-    مقدمه
2-    تعریف سلامتی به روایت W.H.O
3-    تعریف بهداشت عمومی
4-    اصطلاحات متداول در بهداشت عمومی
5-    آشنایی با (P.H.C)
6-    اصول پزشكی پیشگیری و كنترل بیماری های واگیر
7-    اكولژی محیط زیست و مهندسی بهداشت
8-    آمار بهداشت
9-    بهداشت خانواده
10-    آموزش بهداشت
11-    آزمایشگاه بهداشت
12-    پرستاری بهداشت جامعه
13-    بهداشت روانی
14-    بهداشت حرفه ای
15-    آشنایی با W.H.O سازمان بهداشت جهانی شعب و وظایف آن
16-    آشنایی با نظام ارائه خدمات بهداشتی درمانی و سطوح مختلف ارائه خدمات در كشور
17-    تعریف و تاریخچه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكی
18-    آشنایی با حوزه معاونت بهداشتی در دانشگاه ها
19-     بازدید از یك خانه بهداشت و یك مركز بهداشتی، درمانی روستایی و یا شهری

سطوح ارائه خدمات بهداشتی درمانی ایران

>>:  2 واحد نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت