انگل شناسی

سر فصل:
الف) کلیات انگل شناسی:
1-    تعریف انگل – تقسیم انگل ها -  رابطه انگل با میزبان و بالعكس – نامگذاری انگل ها – عوامل انگلی آلوده كننده دهان
2-    تك یاخته ها تعریف و مشخصات تك یاخته ها و انواع آن  ها
3-    خصوصیات آمیب ها: آنتامیبا‍‍ژنژیوالیس
4-    خصوصیات تریكوموناتناكس
5-    لیشمانیا
6-    توكسوپلاسما و پنوموسیستیس
7-    كلیات كرم ها و انواع كرم ها- فاسیولاودیكروسلیوم
ب) كلیات قارچ شناسی:
1-    كاندیدیازیس برفك – پرلش و علائم بالینی
2-    اكینومایكوزیس
3-    اسپروزیلویس – موكورومایكوزیس
4-    رنوسیورودیوزیس و اسپوروتریكوزیس
5-    قارچ های دو شكل پاتوژن بلاستومایكوزیس هیستوپلاسموزیس
سر فصل دروس عملی:
1-    كرم شناسی نمونه نماتود و ستسود: فاسیولا و دیكروسلیوم
2-    تك یاخته شناسی آمیب ها – تریكومونا: لیشمانیا – توكسوپلاسما
3-    تشخیص آزمایشگاهی كاندیازیس
4-    تشخیص آزمایشگاهی آسپرژیلوس – اسپروتریكوز – موكور – هیستوپلاسموز


>>:  1 واحد نظری – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت