آناتومی عمومی

 آناتومی عمومی نظری
سر فصل:
1-    شرح کامل در مورد استخوان های (سر و صورت) استخوان های پیشانی- غربالی- آهیانه- پشت سری
2-    شرح استخوان های شب پره و گیجگاهی
3-    شرح کامل استخوان های فک تحتانی و فک فوقانی – استخوان بینی- استخوان کامی- شاخک تحتانی- استخوان اشکی- استخوان گونه
4-    شرح بقیه استخوان های سر و صورت لامی و مهره های گردن و مختصری در مورد استخوان جناغ و ترقوه و کتف
5-    حدود گردن- شرح عناصر سطح قدامی طرفی گردن- شرح نیام های سطحی و عمقی و جلوی مهره ای عضله پوستی گردن و عضلات فوق لامی و تحت لامی.
6-    غده تیروئید- عضله جناغی چنبری پستانی- مثلث های گردن و عناصر داخل آن ها و عروق اصلی گردن- غلاف کاروتید
7-    عضلات نردبانی – قوس عصبی زیر زبانی- شبکه عصبی گردن- شبکه عصبی بازوئی – شریان و ورید زیر چنبری
8-    شبکه های عصبی ثباتی- شریان درقی فوقانی – شرح کامل عصب ویگوس و زنجیره سمپاتیک
9-    غده تحت فکی و زیر زبانی – عضلات پوستی صورت- عب و شریان و ورید صورتی – اعصاب حسی صورت
10-    ناحیه ماضغه و محتویات ناحیه گیجگاهی و ناحیه بناگوشی و محتویات- حدود ناحیه رجلی فکی
11-    عناصری که در ناحیه رجلی فکی وجود دارند – عصب فکی اصلی و تحتانی- شریان و ورید فکی داخلی عضلات رجلی خارجی و داخلی
12-    ساختمان پرده مننژ- وریدهای مننژ- شریان های مننژ- دوازده زوج اعصاب مغزی- شریان ها- وریدهای مغزی
13-    چشم
14-    گوش
15-    حدود و شرح کامل ناحیه خلف نیزه ای و محتویات آن- حلق و نرم کام
16-    شرح کامل دهان و زبان
17-    آناتومی عمومی توراکس
نوروآناتومی:
کلیات:
1- کلیات نورون، سیناپس، رویان شناسی، اعصاب مرکزی
2- نخاع شوکی
3- رومبانسفالون پیاز نخاع، پل وارول، مخچه، بطن چهارم
4- مغز میانی – برانسفالون – دیانسفالون
5- ساختمان داخلی نیمکره مغز – بافت سفید – نیمکره های مغز- بطن طرفی
6- رابطه های بین نیمکره ها، شیار بیشا، مننژها
7- گردش خون در دستگاه عصبی مرکزی- دستگاه  عصبی خودکار راه های عصبی- راه های حس دستگاه و راه حسی بویایی- راه حس چشایی
8- راه حس شنوایی – راه های تعادل- راه های حرکتی
9- استخوان شناسی- ستون مهره ای – استرنوم – دنده ها – استخوان ترقوه- جدارتوراکس
10- ریه- قلب- مدیاستینوم
 
آناتومی عمومی عملی
1- استخوان شناسی عملی سر و صورت
2.    تشریح سر و صورت و گردن
3.    مختصری درباره تنه و لگن
4.    مختصری درباره اندام فوقانی و تحتانی

>>:  3 واحد نظری و 3 واحد عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت