زبان خارجه

سر فصل دروس:
1- مروری بر ساختارها و واژگان زبان در حد دوره
دبیرستان- خواندن متون مختلف در سطح 3500
واژه متداول- تاکید بر مهارت های یادگیری شامل:
الف) نحوه استفاده از فرهنگ لغت و دایره المعارف
ب) واژگان سازی
ج) نگارش رئوس مطالب
د) خلاصه نویسی
ه) سریع خوانی متون مختلف
2- معرفی و تمرین الگوهای پیچیده ساختاری
در قالب متون نیمه تخصصی مربوط به هر رشته
3- شناخت و استفاده از واژگان نیمه تخصصی در قالب متون مربوطه در سطح 3000 واژه به بالا
4- تمرین های ساده جهت معادل سازی واژگان نیمه تخصصی و برگردان جمله به زبان فارسی

>>:  3واحدنظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت