تربیت بدنی 1

سر فصل دورس:
درس تربیت بدنی نظری و عملی است و دانشجویان در ضمن مشارکت در فعالیت های حرکتی و ورزشی با مفاهیم زیر آشنا می شوند:
1-    اصول و فلسفه تربیت بدنی از دیدگاه مکتب
2-    اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن
3-    شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش در این مورد
4-    آشنایی با برنامه ها و فعالیت های تقویتی و ورزشی
5-    اصول حفظ و نگهداری سلامت و تناسب بدن
6-    شناخت اوقات فراغت و نقش ورزش در این مورد
7-    آشنایی با برنامه ها و فعالیت های تقویتی و ورزشی
8-    اصول خودآزمایی جسمی و حرکتی

>>:  1واحدعملی نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت