اصول كنترل عفونت

سرفصل‌های درس:
1- خطرات انتقال عفونت (Cross Infection)
2- میكروبیولوژی انتقال عفونت
3- بیماری‌های شایع و خطرناك قابل انتقال در كلینیك‌های دندانپزشكی و بیمارستانی
4- اصول حفاظت شخصی (Barrier Technique)
5- اصول حفاظت محیط
6- روش‌های استریلیزاسیون شامل حرارت خشك، حرارت مرطوب و مواد شیمیایی
7- روش‌های ضد عفونی
8- روش‌های خاص كنترل عفونت مرتبط با هر رشته تخصصی
9- كنترل عفونت‌های بیمارستانی


>>:  15 ساعت- کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت