میكروب شناسی دهان

سرفصل‌های درس:
1- آشنایی با فلور میكروبی دهان
2- آشنایی با میكروارگانیزم‌های موجود در پلاك دندانی
3- آشنایی با میكروارگانیزم‌های مرتبط با بیماری‌های پریودنتال
4- آشنایی با میكروارگانیزم‌های مرتبط با ایجاد پوسیدگی دندان
5- آشنایی با میكروارگانیزم‌های مرتبط با بیماری‌های نسوج پالپ و پری‌آپیكاال
6- آشنایی با میكروارگانیزم‌های مرتبط با عفونت‌های شایع دهان و آبسه‌های دندانی
7- آشنایی عملی با روش‌های تشخیص میكروارگانیزم‌های فوق


>>:  12 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت