پریودانتیکس

سرفصل‌های درس:
1- تشخیص، درمان و پیش‌آگهی بیماری‌های پریودنتال و طبقه بندی ضایعات اندوپریو
2- تاثیر شرایط پاتولوژیک پالپ بر روی پریودنشیوم
3- تاثیر بیماری‌های پریودنتال بر روی پالپ
4- تاثیر درمان‌های اندودانتیک بر روی پریودنشیوم
5- تاثیر درمان‌های پریودانتیک بر روی پالپ دندان
6- تشخیص و درمان ضایعات اندوپریو
7- درمان Endodontic Perforation, Bicuspidization, Hemisection, Root Amputation
* دستیار در زمان انجام درمان‌های فوق به عنوان Observer مشارکت فعال خواهد داشت.


>>:  علوم وابسته - 50 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت