ارایه مورد (Case Presentation) 2

سر فصل های درس:
1- ارایه و بحث در مورد درمان‌های پیچیده انجام شده    10 مورد
2- نقد و بررسی طرح درمان‌ها, ارایه گزارش مشاوره با بخش‌های وابسته در صورت لزوم و مراحل درمان‌های انجام شده, بررسی رادیوگرافی‌های قبل و بعد از درمان, موفقیت و عدم موفقیت در درمان‌های انجام شده و بررسی علل هر یک از آنها.


>>:  120 ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت