رساله تخصصی 3

سرفصل های درس:
1-    انجام و اتمام تحقیق مطابق مواد و روشهای مصوب تحت نظراستاد راهنما
2-    نگارش رساله تخصصی با تایید استاد راهنما
3-    نگارش حداقل یک مقاله از تحقیق انجام شده با تایید استاد راهنما
4-    انتشار و یا اخذ پذیرش جهت انتشار مقاله در مجلات علمی معتبر
5-     دفاع از رساله تخصصی و انتشار آن


>>:  140ساعت- نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت