آسیب شناسی عمومی

سرفصل‌های ردس:
1-‌ شناخت آزار و مرگ سلولی:
-    تعریف و علل آسیب سلول
-    آسیب سلولی و نکروز
-    مکانیسم های عمومی بیوشیمیایی
-    آسیب ناشی از هیپوکسی و ایسکمی
-    آسیب ناشی از رادیکال‌های آزاد
-    مورفولوژی آسیب سلولی قابل برگشت و نکروز
-    آپوپتوزیس:
-    تعریف و علل
-    مورفولوژی
-    یافته‌های بیوشیمیایی
-    مکانیسم
-    مثال
-    پاسخ‌های تحت سلولی به آسیب سلولی:
-    تجزیه لیزوزومی
-    هیپرتروفی
-    رتیکولوم اندوپلاسمیک صاف
-    تغییرات میتوکندری
-    تغییرات سیتواسکلتال
2-‌ آشنایی با آسیب شناسی سلولی:
-    سازگاری با محیط
-    انباشته شدن مواد در داخل سلول
-    :سازگاری سلولی ناشی از رشد و تمایز سلولی
-    هیپرپلازی
-    هیپرتروفی
-    آتروفی
-    متاپلازی
-    انباشته شدن مواد (چربی، پروتئین، گلیکوژن، پیگمان) در داخل  سلول:
-    کلسیفیکاسیون پاتولوژیک
-    تغییرات هیالن
-    پیری سلول
3-‌ آشنایی با التهاب حاد و مزمن:
-    یافته‌های کلی التهاب
-    التهاب حاد:
-    تغییرات عروقی
-    تغییرات سلولی
-    واسطه‌های شیمیایی التهاب
-    انواع سلول‌ها در التهاب های حاد و مزمن
-    اثرات سیستمیک التهاب
4-‌ شناخت ترمیم بافتی:
-    رشد سلولی
-    فیبروز و ترمیم زخم
-    کنترل رشد سلولی درشرایط طبیعی
-    ارتباطات ماتریکس‌های سلولی و خارج سلولی
-    ترمیم توسط بافت همبند (فیبروز)
-    ترمیم زخم
5-‌ آشنایی با اختلالات همودینامیک:
-    ترومبوزوشوک
-    ادم
-    پرخونی و احتقان
-    خونریزی
-    هموستاز و ترومبوز
-    آمبولی
-    انفارکتوس
-    شوک
5-‌ شناخت نئوپلازی:
-    تعریف
-    نامگذاری
-    ویژگی‌های نئوپلاسم‌های خوش خیم و بدخیم
-    اپیدمیولوژی
-    اساس ملکولی سرطان
-    بیولوژی رشد تومور
-    عوامل سرطان زا و ارتباط سلولی در آنها
-    دفاع میزبان بر علیه تومورها و ایمیونیتی تومور
-    یافته‌های کلینیکی تومورها


>>:  114 ساعت – نظری، عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت