ژنتیک

سرفصل‌های درس:
1-‌ شناخت اصول توارث
2-‌ آشنایی با سیکل سلولی Cell Cycle
3-‌ شناخت ساختمان و اختلالات کروموزومی
4-‌ آشنایی با  مشاوره ژنتیک و پیشگیری از بیماری‌های ژنتیکی
5-‌ شناخت ژن
6-‌ آشنایی با Gene Expression and Regulation
7-‌ آشنایی با موتاژنزیس و ترمیم DNA
8-‌ آشنایی با انکوژن ها و سرطان
9-‌ آشنایی با PCR
10-‌ شناخت سندروم‌های کروموزومی و ژنتیکی مرتبط  با بیماری‌های دهان
11-‌ آشنایی با سندرم Marfan
12-‌ شناخت سندرم Ehlers- Danlos
13-‌ آشنایی با اختلالات همراه با نقایص آنزیمی
14-‌ آشنایی با تری زومی 21
15-‌ آشنایی با سندرم‌های Turner, Klein- Filter


>>:  17 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت