پریودانتیکس

سرفصل‌های درس:
1-‌ شناخت تشریحی پریودنشیوم
2-‌ آشنایی با اپیدمیولوژی و طبقه‌بندی بیماری‌های پریودنتال
3-‌ شناخت علایم بیماری‌های پریودنتال
4-‌ آشنایی با تست‌های تشخیص بیماری‌های پریودنتال
5-‌ شناخت اتیولوژی بیماری‌های پریودنتال
6-‌ شناخت پاتوژنز بیماری پریودنتال
7-‌ شناخت اکلوژن و پریودنشیوم
8-‌ آشنایی با طرح درمان بیماری‌های پریودنتال
9-‌ شناخت درمان بیماری‌های پریودنتال
10-‌ آشنایی با طرح فلاپ
11-‌ آشنایی با الکتروسرجری
12-‌ آشنایی با جراحی‌های موکوژنژیوال
* دستیار در زمان انجام درمان‌های فوق به عنوان Observer مشارکت فعال خواهد داشت.


>>:  56 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت