ارایه مورد (Case Persentation) 1

سرفصل‌های درس:
1- استوماتیت هرپتیک حاد اولیه                                1 مورد
2-‌ پمفیگوس ولگاریس                                         1 مورد
3-‌ لیکن پلانوس اروزیو                                    1 مورد
4-‌ لیکن پلانوس کراتوتیک                                    1 مورد
5-‌ آفت یا سندرمهای وابسته                                    1 مورد
6- پیگمانتاسیون                                        2 مورد
7-‌ بیمار کلیوی یا غدد مترشحه داخلی                                1 مورد
8-‌ بیماری بافت همبند                                                  1 مورد
9-‌ بیماری خونی                                         1 مورد


>>:  40 ساعت – نظری عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت