پیگمانتاسیون‌های مخاط دهان

سرفصل‌های درس:
1-‌ فیزیوپاتولوژی تغییر رنگ مخاط دهان       
2-‌ همانژیوم                        
3-‌ واریکوزیته و واریس               
4-‌ آنژیوسارکوم                    
5-‌ سارکوم Kaposi                   
6-‌ تلانژکتازی خون ریزی دهنده ارثی           
7-‌ هماتوم، اکیموز و پتشی                
8-‌ پیگمانتاسیون فیزیولوژیک    
9-‌ ماکول ملانوتیک لب و دهان
10-‌ ملانوزیس‌های دارویی
 11-‌ ملانوزیس‌ ناشی از دخانیات        
12-‌ ملانوزیس ناشی ازHIV                
13-‌ لیکن پلارن پیگمانته                
14-‌ لکه‌های Café au lait
15-‌ بیماری آدیسون
16-‌ سندروم آلبرایت
17-‌ سندروم Peutz- Jeghers
18-‌ نوروفیبروماتوز
19- ‌‌تومورملانوتیک‌نورواکتودرمال نوزادان
20-‌ نووس‌های نووسلولر و آبی
21-‌ ملانوم بدخیم
22-‌ هموکروماتوز
23-‌ آمالگام تاتو و گرافیت تاتو
24- کارو تنمیا
25-‌ زبان مودار
26-‌ مسمویت ناشی از فلزات سنگین
27-‌ موکوسل و رانولا
28-‌ کیست رویشی


>>:  7 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت