تست های آزمایشگاهی

سرفصل‌های درس:
1-‌ شمارش گلبول های خون و پلاکت ها
2-‌ شمارش رتیکولوسیت‌ها
3-‌ سدیمانتاسیون (ESR)
4-‌ اندازه‌گیری آهن سرم (Ferritin, TIBC, SI)
5-‌ اندازه‌گیری ویتامین B12 سرم
6-‌ اندازه گیری اسیدفولیک سرم
7-‌ اندازه‌گیری کلسیم، فسفر و آلکالن فسفاتاز
8-‌ لکوسیت آلکالین فسفاتاز
9-‌ اوره، BUN و کراتینین
10-‌ اسید اوریک
11-‌ کلسترول، تری گلیسیرین، HDL و LDL
12-‌ اسید فسفاتاز
13-‌ تست‌های تشخیصی دیابت (قند ناشتا، تست تحمل گلوکز و اندازه‌گیری هموگلوبین AIC)
14-‌ تست های فانکشن تیروئید ( T3RU, T4, T3, TSH)
15-‌ تست‌های فانکشن کبد
16-‌ آنزیم‌های سرم (CPK, LDH, SGPT, SGOT)
17-‌ تست‌های اختلالات خونریزی معده (زمان سیلان، پروترومبین، و ترومبوپلاستین نسبی)
18-‌ تست‌های سرولوژیک:
-    تست‌های مربوط به عفونت HIV
-    هپاتیت‌های ویروسی
-    سیفیلیس
-    مونونوکلئوز عفونی
19-‌ تست‌های بررسی بیماری‌های ایمونولوژیک
20-‌ هیستولوژی و سیتولوژی
21- میکروبیولوژی
22-‌ الکتروفورز پروتئین‌های سرم
23-‌ اندازه‌گیری آمیلاز  لیپاز سرم
24-‌ کشت خون
25-‌ آزمایش کامل ادرار
26-‌ آزمایش مدفوع


Tags: 
تعداد نمایش ها: 2784

بازگشت به فهرست


 
مطلب خود را بنویسید*
محافطت در مقابل اسپم (کپچا)
بارگذاری تصویر