سرطان دهان

سرفصل‌های درس:
1-‌ تعریف سرطان و اصطلاحات مربوطه
2-‌ اپیدمیولوژی
3-‌ اتیولوژی و ریسک فاکتورها
4-‌ پیش آگهی
5-‌ ایمونولوژی و بیولوژی تومور
6-‌ ضایعات پیش سرطانی
7-‌ سرطان‌های با منشاء ویروسی
8-‌ علایم بالینی و فرآیند تشخیص
9-‌ هیستوپاتولوژی ( Greding, Staging) سرطان دهان
10-‌ درمان سرطان دهان
11-‌ عوارض ناشی از درمان سرطان دهان
12-‌ سرطان‌های سر و گردن


>>:  20 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت