ضایعات برجسته مخاط دهان و استخوان فک

سرفصل‌های درس:
1-‌  مکانیسم ‌های ایجاد ضایعات برجسته دردهان
2-‌ ضایعات برجسته مخاط دهان:
-    هیپرپلازی های واکنشی
-    کیست‌های بافت نرم دهان
-    نئوپلاسم‌های خوش خیم و بدخیم بافت نرم دهان
-    هامارتوم‌های بافت نرم دهان
-    ازدیاد حجم های لثه
3-‌ ضایعات برجسته دهان که از استخوان فک منشاء گرفته‌اند:
-    کیست های ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک
-    تومورهای ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک
-    هارماتوم‌های استخوان فک
-    ضایعات فیبرواسئوس
4-‌ سندروم‌های رایج دهان و فک و صورت


>>:  37 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت