ضایعات لب

سرفصل‌های درس:
1-    Lip Fissure
2-    Cigarette Smoker s Lip
3-    Nasolabial Cyst
4-    Mucocele
5-    Angioedema
6-    Simple Cheilitis
7-    Eczematous Cheilitis
8-    Cheilitis Granulomatosis
9-    Drug- Induced Cheilitis
10-    Cheilitis Glandularis
11-    Infective Cheilitis
12-    Actinic Cheilitis
13-    Angular Cheilitis
14-    Contact Cheilitis
15-    Plasma – Cell Cheilitis
16-    Exofoliative Cheilitis
17-    Nutritional Cheilitis
18-    Cleft Lip
19-    Double Lip
20-    Congenital
21-    Lower Lip Sinus


>>:  6 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت