ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای خونریزی دهنده

سرفصل‌های درس:
1-‌ فیزیولوژی هموستاز:
-    مکانیسم انعقاد خون
-    مکانیسم های سلولی و پلاکتی
2-‌ تست‌های آزمایشگاهی:
-    هموستاز اولیه
-    هموستاز ثانویه
3-‌ اختلالات هموستاز:
-    اختلالات انعقادی (هموفیلی، کمبود سایر فاکتورهای انعقادی، بیماری خون ویلبراند)
-    اختلالات پلاکتی (اختلالات کمی مانند ITP ، اختلالات کیفی مانند ترومباستنی ارثی
4-‌ داروهای ضد پلاکتی و ضد انعقاد
5-‌ انعقاد درون رگی منتشر (DIC)


>>:  10 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت