ملاحظات دندان پزشکی دربیمارهای کلیوی

سرفصل‌های درس:
1-‌ فیزیولوژی کلیه
2- اتیولوژی:
-    گلومرولونفریت
-    پیلونفریت
-    سندرم اورمیک
3-‌ علایم بیماری های کلیوی:
-    علایم گوارشی
-    علایم عصبی
-    تغییرات خونی
-    استئودیستروفی
-    وضعیت ایمنی
-    علایم دهانی
4-‌ دیالیز:
-    همودیالیز
-    دیالیز صفاقی
5-‌ پیوند کلیه:
-    علایم بالینی
-    علایم دهانی


>>:  10 ساعت – نظری

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت