اصول کنترل عفونت

سرفصل های درس:
1-    خطرات انتقال عفونت (Cross Infection)
2-    میکروبیولوژی انتقال عفونت
3-    بیماری های شایع و خطرناک قابل انتقال در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی
4-    اصول حفاظت شخصی (Barrier Technique)
5-    اصول حفاظت محیط
6-    روش های استریلیزاسیون شامل حرارت خشک، حرارت مرطوب و مواد شیمیایی
7-    روش های ضد عفونی
8-    روش های خاص کنترل عفونت مرتبط با هر رشته تخصصی
9-    کنترل عفونت های بیمارستانی


>>:  15 ساعت – کارگاهی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت