آسیب شناسی دهان و فک2

سرفصل های درس:
مطالعه عملی اسلایدهای هیستوپالوژیک مربوط به ضایعات مهم فکین
1 – Normal Bone
2 – Osteosarcoma
3 – Chondrosarcoma
4 – Calcifying Epithelial Odontigenic Tumor
5 – Anevrysmal Bonecyct
6 – Centeral Giant Cell Granuloma (CGCG)
7 – Burkits Lymphoma
8 – Fibrous Dysplasia
9 – Pages Disease
10 -     Osteomyelitis
11– Dental Granuoma
12     - Radicular Cyst
13     - Adenomatoid Odontogenic Tumir
14     - Odontoma
15     - Squamous Cell Carcinoma
16     - Eosinophilic Granuloma
17     - Juvenile Ossifying Fibroma
18     - Cementoblastoma
19     - Odontogenic Keratocyst
20     - Multiple Myeloma


>>:  40 ساعت – عملی

بازگشت به فهرست


آموزشی
واحدهای درسی دوره کاردانی بهداشت دهان
واحدهای درسی دوره دکترای دندان پزشکی
واحدهای درسی دوره تخصصی اندو
واحدهای درسی دوره تخصصي پريودانتيكس
واحدهای درسی دوره تخصصی ارتودانتیکس
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي كودكان
واحدهای درسی دوره تخصصي بيماري هاي دهان
واحدهای درسی دوره تخصصي دندان پزشكي اجتماعي
واحدهای درسی دوره تخصصی پروتزهای دندانی
راهنمای پایان نامه تحصیلی
واحدهای درسی دوره تخصصي آسیب شناسی دهان
واحدهای درسی دوره تخصصی رادیولوژی فک و صورت
واحدهای درسی دوره تخصصی جراحی فک و صورت